ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                  d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 23 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimą Nr. T-225 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras