Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMO IX-2395 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.     

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio „Kultūros centrų veiklos teisinio reguliavimo ypatumai“ 5 dalies 3 punktą ir išdėstyti jį taip:

 

3) rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                         

 

 

Teikia

Seimo narys

 

Mantas Adomėnas