Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-1120 „DĖL VANDENS NAUDOJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                    Nr.

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Vandens naudojimo apskaita apima iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto, perduoto ir naudojamo vandens kiekio, per hidrotechninius statinius praleidžiamo paviršinio vandens ir hidroenergijai hidroelektrinėse išgauti naudojamo vandens kiekio, geriamojo vandens tiekimo įrangos techninių parametrų, vandens tiekimo fiziniams asmenims, naudojantiems vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (toliau – Gyventojai) ir ūkio subjektams apskaitą.

1.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto vandens, jo naudojimo ir (arba) perdavimo, perduoto vandens naudojimo, per hidrotechninius statinius praleidžiamo vandens apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje ir Žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje.“

1.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Naudojamo vandens kiekio apskaita vykdoma:

7.1. pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis, kai vanduo išgaunamas stacionariomis vandens išgavimo priemonėmis;

7.2. apskaičiuojant pagal vandens išgavimo priemonių techninius (siurblio galia) arba fizinius (talpyklos tūris) rodiklius kai vanduo išgaunamas mobiliomis vandens išgavimo priemonėmis;

7.3 apskaičiuojant pagal formulę, nurodytą šio Tvarkos aprašo 8 priede, kai vanduo naudojamas hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse;

7.4. apskaičiuojant pagal žuvininkystės tvenkinio fizinius rodiklius, kai vandens kiekis panaudotas žuvininkystės reikmėms.

1.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Šio Tvarkos aprašo 6, 10, 11, 14, 17 arba 18 punktuose nurodyti ūkio subjektai, išskyrus ūkių subjektus, nurodytus šio Tvarkos aprašo 202 punkte, pagal šio Tvarkos aprašo 12, 19 punktus vykdantys atskiras vandens naudojimo apskaitą ar nuotekų tvarkymo apskaitą, praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas (toliau – Ataskaitos) pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d.“

1.6. Papildau 202 punktu:

202. Ūkio subjektai, išgaunantys mažiau kaip 100 m3 per parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, taip pat praleidžiantys paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudojantys vandenį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, privalo tvarkyti išgaunamo ar praleidžiamo per hidrotechninius statinius vandens apskaitą pagal Vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Sunaudojamo vandens kiekio (m3 per parą) duomenis (pildo laisvos formos žurnalą ar fiksuoja informacinių technologijų priemonėmis) privalo saugoti iki kalendorinių metų pabaigos ir pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams. Šiame punkte nurodyti ūkio subjektai neteikia Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos.“

1.7. Papildau 8 priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens naudojimo ir nuotekų

tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo

8 priedas

 

VANDENS,  PRALEIDŽIAMO PER HIDROTECHNINIUS STATINIUS IR NAUDOJAMO HIDROENERGIJAI IŠGAUTI HIDROELEKTRINĖSE, KIEKIO SKAIČIAVIMO METODIKA

 

1.  Debitas elektros gamybai hidroelektrinėse, kurių galia yra 10 MW ir didesnė, apskaičiuojamas pagal formulę:

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, baltas, rankraštis  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

čia: QE – debitas elektros gamybai;

P – HE galia, nustatoma pagal formulę (naudojamas faktinis pagamintos energijos kiekis pagal skaitiklio rodmenis);

H – HE patvanka. Nuostoliai ant grotelių nustatomi slėgio skirtumo matuokliu veikiant agregatams pastoviu apkrovimu;

– įrenginio naudingo veikimo koeficientas.

 

2.  Debitas elektros gamybai hidroelektrinėse, kurių galia mažesnė kaip 10 MW, apskaičiuojamas pagal formulę:

Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, baltas, skaičius  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

čia: QE – debitas elektros gamybai;

P – HE galia, nustatoma pagal formulę (naudojamas faktinis pagamintos energijos kiekis pagal skaitiklio rodmenis);

H – HE patvanka.

_________________