Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 17 straipsniO pakeitimo

įstatymas

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vadovybės apsaugos tarnybos personalą sudaro pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas