Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL AMNESTIJOS AKTO

 

 

Į S T A T Y M A S

 

2018 m.                      d. Nr.    

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 2018 m. pažymėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, popiežiaus Pranciškaus vizitą bei 25-ąsias Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo metines Lietuvoje  ir vadovaudamasis humanizmo principais, priima šį amnestijos aktą.

1 straipsnis. Atleidimas nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies

1. Nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies atleidžiami:

1) nėščios moterys ir motinos, auginančios iki 18 metų vaiką, nuteistos laisvės atėmimo bausme iki 6 metų imtinai;

2) pirmą kartą nuteisti laisvės atėmimo bausme iki 3 metų imtinai: moterys, vyresni kaip 65 metų vyrai, asmenys, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir nepilnamečiai, išskyrus asmenis, nuteistus už šio Įstatymo 5 straipsnyje numatytus nusikaltimus.

    

2. Nepilnamečiais šiame Įstatyme laikomi asmenys, kurie padarė nusikaltimą nesukakę 18 metų.

3. Vyresniais kaip 65 metų vyrais laikomi vyrai, kurie 65 metus sukako iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Asmenimis, kuriems nustatytas sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis, laikomi asmenys, kuriems toks neįgalumo lygis yra nustatytas iki šio Įstatymo taikymo jiems dienos.

    

2 straipsnis. Neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies sumažinimas nėščioms moterims ir motinoms, auginančioms vaiką iki 18 metų

Neatliktoji laisvės atėmimo bausmė nėščioms moterims ir motinoms, auginančioms vaiką iki 18 metų, sumažinama:

1) pusiau, bet ne daugiau kaip 5 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo;

2) vienu trečdaliu, bet ne daugiau kaip 3 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už tyčinius nusikaltimus.

 

3 straipsnis. Neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies sumažinimas asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo

Asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, neatliktoji laisvės atėmimo bausmė sumažinama:

1) vienu trečdaliu – nuteistiems laisvės atėmimo bausme iki 6 metų imtinai.

2) vienu ketvirtadaliu, bet ne daugiau kaip 2 metais – nuteistiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams.

                                                                             

    

    

    

    

    

      part_e3c74ee6c1cf4bfd9de8d156fc83b070

    

                                                                                       

    

4 straipsnis. Amnestijos taikymas atsižvelgiant į nuteistųjų elgesį bausmės atlikimo vietose

Asmenims, pažeidinėjantiems laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimą, Amnestijos komisijos sprendimu šio Įstatymo 1, 2 ir 3 straipsniuose numatytas atleidimas nuo bausmės ar bausmės sumažinimas gali būti netaikomas.

 

                                                                                       

    

5 straipsnis. Nusikaltimai, už kuriuos nuteistiems asmenims amnestija netaikoma

Amnestija netaikoma asmenims, nuteistiems už genocidą pagal Įstatymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus (Baudžiamojo kodekso XV skyrius), nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (Baudžiamojo kodekso XVI skyrius), nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai (Baudžiamojo kodekso XXXII skyrius), nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (Baudžiamojo kodekso XXXIII skyrius), nusikaltimus visuomenės saugumui (Baudžiamojo kodekso XXXV skyrius), nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga (Baudžiamojo kodekso XXXVI skyrius), nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis (Baudžiamojo kodekso XXXVII skyrius) bei nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valdymo tvarkai (Baudžiamojo kodekso XLII skyrius).

 

6 straipsnis. Nuteistieji, kuriems netaikoma amnestija

Amnestija netaikoma:

1) asmenims, nuteistiems už genocidą pagal Įstatymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“;

2) asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė;

3) asmenims, už tyčinius nusikaltimus nuteistiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 10 metų;

4) asmenims, padariusiems kelis nusikaltimus (nusikalstamų veikų sutaptis), jeigu bent dėl vieno iš jų šis Įstatymas amnestijos nenumato;

5) asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus laisvės atėmimo vietose;

6) asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu, atidedant paskirtos bausmės vykdymą;

7) lygtinai atleistiems nuo bausmės prieš terminą, taip pat lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų laisvės atėmimo bausmės daliai, nuo kurios jie lygtinai atleisti ar prieš laiką paleisti;

8) asmenims, pripažintiems recidyvistais ar pavojingais recidyvistais.

 

7 straipsnis. Amnestijos taikymas

1. Asmenims, kuriems šio Įstatymo įsigaliojimo dieną dar nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis, amnestija taikoma, jei nusikaltimas yra padarytas iki 2018 m. liepos 1 d. imtinai. Asmenims, padariusiems trunkamuosius ar tęstinius nusikaltimus, amnestija taikoma tik tada, jei šie nusikaltimai buvo baigti iki 2018 m. liepos 1 d. imtinai.

2. Nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, neatlikta bausmės dalis, kuri sumažinama pritaikius amnestiją, nustatoma šio Įstatymo įsigaliojimo dienai.

 

8 straipsnis. Amnestijos taikymas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikoje

Amnestija pagal šį Įstatymą taikoma asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikoje.

 

9 straipsnis. Amnestijos komisijos

1. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius tvirtina Amnestijos komisijas jam pavaldžiose įstaigose su nelyginiu narių skaičiumi ir nustato jų sudėtį bei darbo reglamentą.

2. Amnestijos komisijos posėdžiuose privalomai dalyvauja teritorinės prokuratūros prokuroras ir gynėjas (advokatas), kurie duoda žodines išvadas dėl amnestijos taikymo konkrečiam asmeniui.

3. Amnestijos komisijų darbą organizuoja bausmių vykdymo įstaigų vadovai, kurie yra šių komisijų pirmininkai.

4. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 3/4 (trys ketvirtadaliai) komisijos narių bei teritorinės prokuratūros prokuroras  ir gynėjas.

5. Nuteistajam neišgalint pasisamdyti gynėjo šiame procese, jis skiriamas valstybės lėšomis.

6. Komisija sprendimą dėl amnestijos taikymo priima atviru balsavimu balsų dauguma, vadovaudamasi šiame įstatyme nustatytais amnestijos taikymo pagrindais ir sąlygomis. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

    

        

     .  

     .

 

10 straipsnis. Amnestija, teistumas ir prievolės

 Amnestijos pritaikymas nepanaikina teistumo ir teismo nuosprendžiu nustatytos prievolės atlyginti žalą ar kitų teismo paskirtų įpareigojimų.

           

 

    

    

11 straipsnis. Amnestijos komisijų sprendimų apskundimas

1. Amnestijos komisijų sprendimai dėl amnestijos taikymo ar netaikymo gali būti apskųsti bausmės atlikimo vietos apylinkės teismui per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo.

2. Teisę paduoti skundus turi nuteistasis, jo prašymu gynėjas ir prokuroras. Nuteistasis gali paduoti skundą dėl amnestijos netaikymo arba neteisingo taikymo, o prokuroras – dėl amnestijos taikymo asmeniui, kuriam amnestija negalėjo būti taikoma, arba dėl neteisingo taikymo. Prokuroro skundas sustabdo Amnestijos komisijos sprendimo vykdymą.

3. Apylinkės teismas, nagrinėdamas skundą, privalo surengti posėdį, į kurį yra kviečiami nuteistasis, prokuroras ir įkalinimo įstaigos administracijos atstovas. Teismo posėdyje dalyvauja nuteistojo gynėjas. Apylinkės teismas skundą išsprendžia priimdamas nutartį. Šią nutartį nuteistasis, jo gynėjas ar prokuroras per 15 kalendorinių dienų nuo nutarties priėmimo gali apskųsti apygardos teismui.

4. Apygardos teismas skundą gali išnagrinėti nekviesdamas nuteistojo, jo gynėjo ar prokuroro. Apygardos teismo priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 

12 straipsnis. Šio ir kitų amnestijos aktų taikymas

1. Tuo atveju, kai asmeniui gali būti taikomas ir šis, ir anksčiau priimtas įstatymas dėl amnestijos, taikomas tik vienas, asmeniui palankesnis, įstatymas.

2. Amnestija pagal šį Įstatymą gali būti taikoma ir tuo atveju, kai asmeniui iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos buvo pritaikytas anksčiau priimtas įstatymas dėl amnestijos.

3. Amnestija taikoma asmenims, nuteistiems už veikas, padarytas iki 2018 m. liepos 1 dienos imtinai.

 

13 straipsnis. Amnestijos įvykdymo terminas

1. Amnestija turi būti įvykdyta per 3 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas amnestijos įvykdymo terminas netaikomas, kai amnestiją taiko ir vykdo teismai.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                                                        

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                        Ramūnas Karbauskis

 

 

 

 

 

 

______________