Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 71, 72 ir

76  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 71 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Tam tikrais atvejais Seimas gali nustatyti ir kitokią komisijų sudarymo tvarką, tačiau niekada jų negali sudaryti tik Seimo daugumos ar tik Seimo mažumos atstovai.“

 

2 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

Papildyti 72 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

4. Seimo nutarimas sudaryti Laikinąją kontrolės arba tyrimo komisiją priimamas, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip 1/2 visų Seimo narių. Toks pat reikalavimas dėl balsų skaičiaus nustatomas balsuojant dėl Seimo nutarimo suteikti Laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus Seimo komitetui ar nuolat veikiančiai Seimo komisijai.“

 

3 straipsnis. 76 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dėl laikinosios kontrolės arba tyrimo komisijos nagrinėto klausimo Seimo posėdyje priimamas nutarimas, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip 1/2 visų Seimo narių.“

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:                                                         Seimo narys Jurgis Razma