Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 40, 461 IR 74 straipsniŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. ................ d. Nr.....

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartotojai, išskyrus buitinius vartotojus, kurių įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų ir kurie yra sudarę su nepriklausomu tiekėju elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ir išskyrus vartotojus, perkančius elektros energiją iš gamintojo, elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių išteklių, kaip apibrėžta šio įstatymo 461 str. 5-6 dalyse, privalo sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi ir laiku atsiskaityti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, išskyrus už elektros energijos kiekį, persiųstą energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, įkrauti energija, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, ir kurie perka elektros energiją iš gamintojų, nurodytų šio įstatymo 461 str. 5-6 dalyse, neprivalo sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su skirstomų tinklų operatoriumi, jeigu vartotojas, gavęs skirstomų tinklų operatoriaus ir gamintojo, elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių ištekių, sutikimą įstatymo 461 str. 5-6 dalyse nurodytas vartotojo pinigines prievoles paveda vykdyti gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių.“

 

2 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 461 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, pirkdami elektros energiją iš gamintojo, vykdančio paskirstytąją gamybą ir elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių išteklių, privalo skirstomųjų tinklų operatoriui apmokėti už elektros energijos persiuntimą skirstomaisiais tinklais, išskyrus už elektros energijos kiekį, persiųstą energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, įkrauti energija, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus. Vartotojas, gavęs skirstomųjų tinklų operatoriaus ir gamintojo, elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių išteklių, sutikimą ir būdamas atsakingas skirstomųjų tinklų operatoriui, šioje dalyje nurodytas vartotojo pinigines prievoles gali pavesti vykdyti gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių. Šioje dalyje nurodyti vartotojai neturi pareigos skirstomųjų tinklų operatoriui ir/ar tiesiogiai perdavimo sistemos operatoriui apmokėti už elektros energijos persiuntimą perdavimo tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Pareiga mokėti už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas netaikoma tais atvejais, kai vartotojai elektros energiją perka iš gamintojų, vykdančių paskirstytąją gamybą ir elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių išteklių, tačiau negaunančių finansavimo lėšomis už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų energetikos sektoriuje teikimą“

2. buvusią 461  straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 6 dalimi ir ją pakeisti ir išdėstyti taip:

6. Vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, pirkdami elektros energiją iš gamintojo, tiekiančio elektros energiją į perdavimo tinklus ir elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių išteklių, privalo skirstomųjų tinklų operatoriui apmokėti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, išskyrus už elektros energijos kiekį, persiųstą energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, įkrauti energija, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus. Vartotojas, gavęs skirstomųjų tinklų operatoriaus ir gamintojo, elektros energiją gaminančio iš atsinaujinančių išteklių, sutikimą ir būdamas atsakingas skirstomųjų tinklų operatoriui, šioje dalyje nurodytas vartotojo pinigines prievoles gali pavesti vykdyti gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių“

3. Buvusią 461  straipsnio 6 dalį laikyti atitinkamai 7 dalimi.

 

3 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas

Papildyti 74 straipsnio 5 dalį  nauju 6 punktu:

6) elektros energijos kiekį, kurį vartotojai, prijungti prie skirstomųjų tinklų, perka iš gamintojų, vykdančių paskirstytąją gamybą ir elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių išteklių, bet negaunančių finansavimo  lėšomis už viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą energetikos sektoriuje.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos, Energetikos ministerija, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia pagal kompetenciją šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

Simonas Gentvilas

Linas Balsys

Paulius Saudargas