ProjektasXIIIP-3975(2)

 

 

 

                                                              LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) užtikrinama apsauga. Ją teisės aktų nustatyta tvarka vykdo  Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas