Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1-113 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonėsGatvių apšvietimo modernizavimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                  d. Nr. 1-

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Projekto vykdytojas (kai projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu – privatus subjektas) turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas) ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos draudimo sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti projekto vykdytojas. Draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.“

 

 

Energetikos ministras        

 

Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2020 m.  d. raštu Nr.