Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario  d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamas – 167 040,2 tūkst. Eur, lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31) –17 630,1 tūkst. Eur, skolintas lėšas – 4 160,0 tūkst. Eur (pridedama);

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – savivaldybės biudžetas) 2022 metų biudžeto asignavimus pagal programas, asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius – 188 830,3 tūkst. Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 89 032,9 tūkst. Eur (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2022 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2022 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai;

2.3. 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.4. savivaldybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui yra maksimalūs ir gali būti naudojami tik su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms ir darbdavių išmokoms, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, finansuoti;

2.5. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, siekdami, kad 2022 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų), turi užtikrinti, kad nebūtų priimtų sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui;

2.6. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų asignavimų atitinkamoje programoje; išlaidoms padengti pirmiausia turi naudoti asignavimus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į savivaldybės biudžetą pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytus asignavimus, kurių negalima naudoti kitiems tikslams.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras