Komiteto patobulintas įstatymo projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ENERGETIKOS ĮSTATYMO nr. IX-884 6, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO
131 STRAIPSNIU

įstatymas

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) nustato energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarką ir sąlygas, tvirtina šio audito metodikas, taip pat energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo taisykles;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) organizuoja šio įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energetikos darbuotojų, išskyrus energijos vartojimo auditą atliekančius specialistus, atestavimą;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 131 straipsniu

Papildyti Įstatymą 131 straipsniu:

131 straipsnis. Lietuvos energetikos agentūra

1. Lietuvos energetikos agentūra yra viešoji įstaiga, kurios vienintelė savininkė yra valstybė. Lietuvos energetikos agentūra atlieka šias funkcijas:

1padeda Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos priemonių įgyvendinimo plano parengimą ir vykdo Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo stebėseną;

2) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia ir teikia Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę;

3) atlieka bendrovių, kuriose Energetikos ministerija įgyvendina valstybės, kaip juridinio asmens dalyvės, teises ir pareigas, ir kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, ir jų dukterinių įmonių veiklos ir jos rezultatų analizę ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Energetikos ministerijai;

4)     pagal kompetenciją teikia Energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje;

5)     organizuoja šio įstatymo 28 straipsnyje nurodytų energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų atestavimą;

6)     Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka vykdo atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai proceso administravimą;

7)     vykdo Energetikos ministerijos, energetikos įmonių ir energijos tiekėjų susitarimų dėl energijos sutaupymo, sudarytų Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta tvarka, įgyvendinimo priežiūrą;

8)     teikia Energetikos ministerijai energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų plano projektą, vertina ir analizuoja valstybės institucijų, įstaigų ir energetikos įmonių pateiktus duomenis apie įdiegtų energijos vartojimo efektyvumą didinančių efektyvumo priemonių sutaupytą energiją, jų pagrindu rengia ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai;

9)     vykdo efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo, atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus;

10)      rengia pažangos skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai;

11)    atlieka atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną;

12)       atlieka, peržiūri ir (ar) atnaujina Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimus ir kitus veiksmus, kurie reikalingi Vyriausybės nutarimui dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo priimti;

13)    kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos valstybės atsargas;

14)  administruoja Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą;

15)    atlieka kituose įstatymuose jai nustatytas funkcijas.

2. Lietuvos energetikos agentūros veikla, atliekant šio straipsnio 1 dalyje ir kituose įstatymuose jai nustatytas funkcijas, finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų ir (ar) kitų lėšų.

3. Asmuo, siekiantis eiti Lietuvos energetikos agentūros vadovo ar jo pavaduotojo pareigas, tikrinamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos energetikos ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas