Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ SPECIALIOSIOS SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, Raseinių  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2020 metų specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr.TS-126 „Dėl 2019 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras