Projektas Nr. TSP-138

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 12 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kupiškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-174 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės meras                                                                       

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Raminta Morkūnaitė