Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos respublikoje verstis ŠIA licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeiti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų verstis sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu (toliau – licencija), rašytinių sutikimų verstis Lietuvos Respublikoje licencijuojama veikla – sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu (toliau – rašytinis sutikimas) – rūšis, reglamentuoja informacijos apie licencijų, rašytinių sutikimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbimą, prašymų, dokumentų ir informacijos, kurių reikia licencijai, rašytiniam sutikimui gauti, pateikimą, nagrinėjimą, nagrinėjimo terminus, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, licencijų, rašytinių sutikimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir licencijų, rašytinių sutikimų patikslinimą (papildymą).“

1.2. Pakeiti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Licencijas, rašytinius sutikimus išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijas, rašytinius sutikimus patikslina (papildo) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).“

1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Licencijos, rašytiniai sutikimai išduodami per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

1.5. Pakeiti 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

8. Apie licencijos, rašytinio sutikimo išdavimą, patikslinimą (papildymą), galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą skelbiama Policijos departamento interneto svetainėje ir nurodoma:“.

1.6. Pakeiti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Policijos departamentas informaciją apie licencijų išdavimą, patikslinimą (papildymą), galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą privalo teikti Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 151 straipsniu.“

1.7. Pakeiti 26 punkto antrąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:

„Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, pateikimo negauna jokio atsakymo, laikoma, kad licencija išduota.“

1.8. Pakeiti 28 punkto antrąjį sakinį ir jį išdėstyti taip:

Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo Policijos departamente negauna jokio atsakymo, laikoma, kad rašytinis sutikimas išduotas.“

1.9. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

LICENCIJŲ, RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS)“.

1.10. Pripažinti netekusiu galios 38 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė