Projektas Nr. TSP-209

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEDO MOKĖJIMO DAINIUI BARDAUSKUI UŽ TARNYBOS

LIETUVOS VALSTYBEI STAŽĄ

 

2021 m. rugpjūčio d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5 straipsniu ir  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalimi ir Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                           n u s p r e n d ž i a:

Mokėti Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui nuo 2021 m. rugsėjo   11 d. 12  proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                

 

 

 

Parengė                                                 

Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

Snieguolė Vairienė