Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 9, 37 ir 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMas

 

2024 m.                       Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) akcizais apmokestinamas prekes, kurioms šio įstatymo 37 straipsnio 2 ar 3 dalyje, 38 straipsnio 2 dalyje arba 39 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatyta tvarka buvo pritaikytos nurodytose dalyse nustatytos akcizų lengvatos, tačiau kurios buvo panaudotos kitiems negu šiose dalyse nurodytiems tikslams;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Šio straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu atveju prievolė mokėti akcizų skirtumą (tarp šio įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje arba 39 straipsnio 1 ar 3 dalyje nurodyto akcizų tarifo ir akcizais apmokestinamai prekei pritaikyto akcizų tarifo) tenka asmeniui, panaudojusiam akcizais apmokestinamas prekes kitaip, negu nustato akcizų lengvatų taikymo sąlygos.“

 

2 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių. Šioje dalyje gazolių kiekis nurodytas esant jų 15 °C temperatūrai. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) taikomi akcizų tarifai

1. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas.

2. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, taip pat šildymui skirtoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išpilstytiems į dujų balionus, taikomas 13 eurų už toną produkto akcizų tarifas.

3. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), naudojamiems kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms, taikomas 13 eurų už toną produkto akcizų tarifas. Šiame įstatyme naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (išskyrus gamtines dujas) kaip šildymui skirto kuro naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip šių produktų naudojimas ekonominę veiklą, apibrėžtą Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, vykdančio asmens.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų lengvatų taikymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1 ir 3 straipsniai įsigalioja 2024 m. kovo 1 d.

2. Centrinis mokesčių administratorius iki 2024 m. vasario 29 d. priima šio įstatymo 3 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) iki 2024 m. kovo 31 d. patvirtina energetikos įmonių, turinčių leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, dėl naftos dujoms taikomo akcizo dydžio pakeitimo perskaičiuotas centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas. Jeigu energetikos įmonė per Tarybos nurodytą terminą nepateikia jai suskystintų naftos dujų kainų projekto, Taryba vienašališkai nustato šias kainas. Patvirtintos kainos galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas