Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 27 STRAIPSNIO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų pareiginė alga nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis), kurį vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo nuostatomis tvirtina Seimas. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio.“

2. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Administracijos direktoriui ar administracijos darbuotojui skiriama priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir ne didesnė kaip 80 procentų pareiginės algos dydžio.“

 

2 straipsnis. Priedo pakeitimas

Pakeisti priedą ir jį išdėstyti taip:

„Pareigybės pavadinimas

Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais)

Administracijos direktorius

1,57–1,92

Ekspertas

1,34–1,7

Vyriausiasis specialistas

0,97–1,41

Vyresnysis specialistas

0,91–1,24“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį ir 2 straipsnį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis ir 2 straipsnis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

3. Įsigaliojus šio įstatymo 2 straipsniui, regionų plėtros tarybų administracijų direktorių ir administracijų darbuotojų pareiginės algos koeficientas perskaičiuojamas atitinkamai regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ar administracijos darbuotojo iki šio įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimo gautą pareiginę algą padalinus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatyme einamiesiems metams taikomo pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio. Gautas koeficientas apvalinamas pagal matematines taisykles iki šimtųjų dalių.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas