Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881

16, 58 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 12 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pateikusiems patvirtinimą apie skatinimo kvotų paskirstymo aukcione laimėtą priedą prie rinkos kainos, išskyrus atvejus, kai elektrinėms netaikomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytas priedas prie rinkos kainos. Šis reikalavimas taikomas tik išduodant leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Tais atvejais, išskyrus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, kai elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra yra susijusi su riboto elektros tinklų pralaidumo ir galios panaudojimu tam tikrame tinklų taške ar jų dalyje, šio įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodami konkurso (aukciono) tvarka.

 

2 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5. Centralizuotai elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, superkama iš elektros energijos gamintojų, iš kurių kituose įstatymuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka privaloma supirkti elektros energiją. Visa supirkta elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais, tvarka ir sąlygomis bei vadovaujantis ekonominio naudingumo ir mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų mokėtojams principais. Centralizuotą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių prekybą vykdo visuomeninis tiekėjas ir (ar) Energetikos ministerijos, Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri, be kita ko, reglamentuoja tokios įmonės pakeitimo procedūrą, paskirta įmonė. Nupirkta elektros energija gali būti tiekiama ir visuomeninio tiekėjo, ir paskirtosios įmonės vartotojams. Paskirtąja įmone skiriama įmonė turi atitikti šiuos reikalavimus:“.

 

3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 67 straipsnio 8 dalį.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas