Projektas

 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. T1-2

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-171 „Dėl Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras