Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.   d. Nr. T-

                                                                           Šiauliai                         

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. T-372 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019–2023 metų kadencijos laikotarpiui tokią Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Peticijų komisiją (toliau – Komisija):

Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Danguolė Martinkienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Virginija Mickavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėja;

Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, mero pavaduotoja;

Asta Švedienė, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininkė.“

2.Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.  Skirti Simoną Potelienę Komisijos pirmininke.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai.            

 

 

 

Savivaldybės meras