Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARŠOS MOKESČIO ĮSTATYMAS

 

20    m.                        d.    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato transporto priemonių apmokestinimo transporto priemonių taršos mokesčiu tvarką.

2. Įstatymo paskirtis – ekonominėmis priemonėmis skatinti transporto priemonių valdytojus mažinti motorinių transporto priemonių į aplinkos orą išmetamą oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Degalai – visų rūšių dyzelinas, visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos, naudojami transporto priemonėse.

2. Registracija – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ar Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės valdytojo keitimas.

3. Transporto priemonių taršos mokestis– mokestis, kurį moka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotų transporto priemonių valdytojai, už transporto priemonės išmetamą CO2 vadovaudamiesi šiuo Įstatymu (toliau – mokestis).

4. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ir N1 klasei priskirta motorinė transporto priemonė, kurios duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos transporto priemonės valdytojas.

 

5 straipsnis. Mokesčio lengvatos

Mokesčiu neapmokestinamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos istorinės transporto priemonės.

 

6 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Mokestis sumokamas kiekvieną kartą atlikus registraciją per 30 dienų nuo registracijos dienos.

 

7 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

1. Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre įregistruotos transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio Įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.

2. Mokestis sumokamas per 30 dienų nuo registracijos dienos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Kai Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nėra duomenų apie išmetamą transporto priemonės CO2 kiekį, transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal formules, patvirtintas šio Įstatymo 2 priedu.

4. Kai Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nėra duomenų, reikalingų apskaičiuoti transporto priemonės CO2 kiekį, vadovaujantis šio straipsnio 3 punkte nustatyta tvarka, laikoma, kad transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis – 300 gramų vienam nuvažiuotam kilometrui.

5. Mokestį apskaičiuoja ir apie tai informuoja mokesčio mokėtojus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija.

 

8 straipsnis. Mokesčio tarifų nustatymo tvarka

1. Mokesčio dydžiai nustatyti šio Įstatymo 1 priede.

2. Mokesčio tarifai indeksuojami kasmet, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2019 m. gruodžio mėnesio kainomis.

 

9 straipsnis. Mokesčio kontrolė

1. Mokestis administruojamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokesčio prievoles mokesčio mokėtojams teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliota institucija.

3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi transporto priemonių taršos mokesčio administravimui reikalinga informacija tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

4. Mokestis sumokamas (įskaitomas) arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

5. Nesumokėjus transporto priemonių taršos mokesčio:

1) stabdomas transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme;

2) draudžiama atlikti transporto priemonės techninę apžiūrą;

3) draudžiama valdytojui išduoti ar pakeisti vairuotojo pažymėjimą.

6. Mokestiniai ginčai dėl transporto priemonių taršos mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

10 straipsnis. Mokesčio paskirstymas ir panaudojimas

1. 5 procentai sumokėto mokesčio įskaitoma į valstybės biudžetą Šios lėšos naudojamos valstybės biudžeto reikmėms.

2. 95 procentai sumokėto mokesčio įskaitomi į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme numatytiems Klimato kaitos programos tikslams įgyvendinti.

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Mokestį moka mokesčio mokėtojai atliekantys registraciją nuo 2020 m. sausio  1  d.

3. Mokesčio mokėtojai, atliekantys registraciją laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020  m.  kovo 1 d., gali jiems apskaičiuotą mokestį sumokėti iki 2020 m. kovo 31 d.

4. Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina šio Įstatymo nuostatoms įgyvendinti būtinus teisės aktus iki 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Lietuvos Respublikos

transporto priemonių taršos

mokesčio įstatymo

1 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARŠOS MOKESČIO DYDŽIAI

 

Išmetamas CO2 kiekis, g/km

Mokesčio dydžiai pagal transporto priemonės naudojamų degalų rūšį, Eur

nuo

iki

Dyzelinas1

Benzinas2

Dujos3

0

115

0

0

0

116

130

80

0

0

131

140

110

40

36

141

150

170

55

50

151

160

220

85

77

161

170

270

110

99

171

180

320

135

122

181

190

370

160

144

191

200

420

185

167

201

210

460

210

189

211

220

480

230

207

221

230

500

240

216

231

240

560

250

225

241

250

600

280

252

251

260

640

300

270

261

270

700

320

288

271

280

760

350

315

281

290

820

380

342

291

300

880

410

369

301

310

940

440

396

311

320

1000

470

423

321

330

1060

500

450

331

340

1120

530

477

341

350

1180

560

504

351 ir daugiau

1400

590

531

1Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos dyzelinu, dyzeliniu/dujomis ir dyzelinu/elektra.

2Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu ir benzinu/elektra.

3Šiame stulpelyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos transporto priemonės varomos benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/elektra/dujomis, benzinu/etanoliu/dujomis, dujomis/elektra, etanoliu ir etanoliu/dujomis.

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

transporto priemonių taršos

mokesčio įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE ĮREGISTRUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

 

1. Kai transporto priemonė varoma benzinu, benzinu/dujomis, benzinu/etanoliu, benzinu/etanoliu/dujomis, etanoliu ir etanoliu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

 

čia:

QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

m – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė, kg,

p – didžiausia transporto priemonės variklio galia, kW,

 

kai transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481.

 

2. Kai transporto priemonė varoma dyzelinu ir dyzeliniu/dujomis, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

kai transporto priemonė yra su rankine pavarų dėže:

QD = 0,108 × m – 11,371,

 

čia:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km,

 

kai transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QD = 0,116 × m – 6,432,

 

3. Kai transporto priemonė varoma benzinu/elektra, benzinu/elektra/dujomis, dujomis/elektra ir dyzelinu/elektra, išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

QE = 0,116 × m – 57,147,

 

čia:

QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis, g/km.