Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-409/3D-331 „DĖL MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                  d. Nr.  D1-       / 3D-

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ ir išdėstome jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIŲ SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi,

t virtiname Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras