Projektas Nr. TSP-74

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo      d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu,  18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario       19 d. sprendimą Nr. TS-25 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir projektų pateikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS