Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 22 d. Nr. T1-115

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio 2 dalies  17 punktu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T3-148 „Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Savivaldybės meras