LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 626 22252, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, https://am.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

Pagal pridedamą adresatų sąrašą

 

 

 

 

2021-09-

Nr.

(14)-D8(E)-

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS nutarimo projekto derinimo

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projektą (toliau – nutarimo projektas) ir susijusius dokumentus.

Rengti nutarimo projektą paskatino 2021 m. balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Seimo priimti[1] Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-251[2] ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-252[3] (toliau kartu – įstatymai). Įstatymai įsigalios 2021 m. gruodžio 1 d. Įgyvendindama įstatymus, Aplinkos ministerija parengė nutarimo projektą, kuris bus teikiamas Vyriausybei.

Įstatymuose numatyta, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalės nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė[4] sprendimą dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų dalis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo protokolo Nr. 25 2 klausimas „Dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų dalis“[5]. Tuo metu šis sprendimas buvo derinamas su virš 60 institucijų ir organizacijų, įskaitant ministerijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Europos Sąjungos priemonių įgyvendinimą administruojančias įstaigas, viešojo turto valdytojus, asocijuotas struktūras, projektuotojų, rangovų atstovus ir kitas organizacijas.

Vyriausybė pareiškė poziciją, kad statinio informacinio modeliavimo (toliau – BIM) metodų taikymas turi tapti viešojo sektoriaus užsakovų (statytojų) įgyvendinamų statinių ir jiems pagal paskirtį artimų kilnojamųjų daiktų statybos, įrengimo projektų, su jais susijusių viešųjų pirkimų sąlygų ir procedūrų dalimi. Viena esminių priemonių skatinant BIM metodus taikyti statybos sektoriuje – atitinkami reikalavimai vykdant viešuosius pirkimus. Priėmus nutarimo projektą siekiama sudaryti sąlygas esminiam viešojo sektoriaus statinių statybos planavimui, projektavimui, statybai, eksploatavimui skiriamų išteklių naudojimo efektyvumo didinimui, skaitmeninant su tuo susijusius procesus, taikant BIM metodus, taip paskatinant viso nacionalinio statybos sektoriaus technologinę pažangą ir konkurencingumą.

Nutarimo projekto 1 punktu siūloma nustatyti, kad nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų (žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklų, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšio linijų, ryšio kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo paslaugas, atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Statiniai, kilnojamieji daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) turi atitikti visus reikalavimus, nurodytus nutarimo projekto 2.12.4 papunkčiuose.

Įstatymai taikomi perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams, todėl nutarimo projekte vienas iš reikalavimų, kada privalomai taikomi BIM metodai, nurodytų 2.1 papunktyje, yra kad projektavimo paslaugų, naujos statybos, rekonstravimo darbų, įrengimo, pertvarkymo darbų, atnaujinimo (modernizavimo) darbų užsakovai yra perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai.

Nutarimo projekte įrašomi ne tik statiniai, bet ir jiems pagal paskirtį artimi kilnojamieji daiktai (žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklai, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, ryšių linijos, ryšių kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos), kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą[6], Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą[7] ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą[8] laikomi kilnojamaisiais daiktais, taip pat įrašomos statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai).

Nutarimo projekte sudėtingiems statiniams, kuriems būtų privalomai taikomi BIM metodai, siūloma priskirti statinius, kurie pagal esamą teisinį reglamentavimą priskirtini ypatingųjų statinių kategorijai, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), kurie projektuojami, atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Didelės vertės statiniams siūloma priskirti pastatus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo[9] palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija 5 mln. Eur, inžinerinius statinius, kilnojamuosius daiktus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra lygi arba viršija 10 mln. Eur ir statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), kurie atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra lygi arba viršija 5 mln. Sprendimai dėl pasiūlymų nutarimo projekte, kaip apibrėžti sudėtingus ir didelės vertės statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus) priimti įvertinus užsienio valstybių patirtį ir gautą informaciją iš valstybės įmonės Turto banko, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos, AB „LTG Infra“, AB Litgrid, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, asocijuotų projektuotojų, rangovų struktūrų apie įgyvendintus, vykdomus projektus ir investicijas į projektuojamus ir statomus statinius ir (ar) jiems paskirtimi artimus kilnojamuosius daiktus, atnaujinamas (modernizuojamas) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus).

Svarbu pažymėti, kaip nurodyta ir nutarimo projekto 2.4 papunktyje, kad BIM metodai būtų privalomai taikomi tik tiems ypatingiesiems statiniams ir (ar) jiems paskirtimi artimiems kilnojamiesiems daiktams, atnaujinamų (modernizuojamų) statinių ir kilnojamųjų daiktų grupėms (kvartalams), kurių projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos, preliminariosios sutartys sudarytos, dinaminė pirkimo sistema sukurta nuo 2022 m. kovo 1 d.

Nutarimo projekto 3 punktu nurodoma, kad BIM metodai ir reikalavimai dėl BIM metodų taikymo, nurodyti šio nutarimo projekto 2 punkte, gali būti netaikomi projektuojant, rekonstruojant kultūros paveldo statinius (ar jų dalis), nes prie statinių priskiriami ir kultūros paveldo statiniai (jų dalys). Kultūros paveldo statiniams (jų dalims) dėl savo specifikos ir sudėtingumo, vertingųjų savybių nėra nustatomas privalomas BIM metodų taikymas.

Nutarimo projekto 4 punkte nurodoma rekomendacija pirkimo vykdytojams reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka nurodyti pirkimo dokumentuose perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo paslaugas, atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai) neatitinka 2.1–2.4 papunkčių reikalavimų. Pirkimo vykdytojai galėtų nurodyti pirkimo dokumentuose taikyti BIM metodus ir mažesnės vertės projektams.

Nutarimo projekto 5 punktu Aplinkos ministerija įgaliojama nustatyti BIM metodų taikymo tvarką. Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija suinteresuotų institucijų ir organizacijų, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams per Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) teikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Užsakovo reikalavimų informacijai, Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano ir Statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projektą (TAIS reg. Nr. 21-18957) (toliau – įsakymo projektas)[10]. Įsakymo projektas bus patikslintas pagal gautas pastabas ir pasiūlymus.

Nutarimo projektu neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka, nėra.

Nutarimo projektas teikiamas suinteresuotų institucijų ir organizacijų, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams skelbiant jį Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS).

Suinteresuotas institucijas ir organizacijas prašome per 10 d. d. nuo nutarimo projekto paskelbimo TAIS dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus. Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų per nurodytą laiką, laikysime, kad nutarimo projektui pritariate.

Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas (tel. 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt).

PRIDEDAMA:

1. Adresatų sąrašas, 2 lapai.

2. Nutarimo projektas, 2 lapas.

3. Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 4 lapai.

4. Nutarimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 9 lapai.

 

 

 

Aplinkos viceministras

Darius Kvedaravičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Boldorevas, 8 618 04919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt[1] Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/

[2] Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb

[3] Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb

[4] Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/vyriausybe-pritare-privalomam-bim-metodu-taikymui-nuo-2021-m-sausio-1-d/

[5] Prieiga internete: https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2020/08/LRV_2020_05_20_pasitarimo_protokolo_Nr_25_2_kl_israso_kopija.pdf

[6] Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais.

[7] Pagal Lietuvos Respublikos  gamtinių dujų įstatymo 131 straipsnio 2 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais.

[8] Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalį ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais.

[9] Prieiga internete: http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=326&lang=lt

[10] Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/577e00115fa511eb9954cfa9b9131808?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3d310ad4-a890-49ab-9ed4-013e3812b02a