10ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

                                                            2021 m. lapkričio    d. Nr. T-                                                           

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginį veiklos planą (toliau – Planas), patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti Plano Miesto urbanistinės plėtros (01) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Plano Kultūros plėtros programos (02) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti Plano Aplinkos apsaugos (03) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti Palno Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeisti Plano Miesto ekonominės plėtros (05) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeisti Plano Turto valdymo ir privatizavimo programos (06) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeisti Plano Sporto plėtros programos (07) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeisti Plano Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeisti Plano Bendruomenės sveikatinimo programos (09) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

10. Pakeisti Plano Socialinės paramos įgyvendinimo programos (10) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

11. Pakeisti Plano Savivaldybės veiklos programos (11) priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Strateginio planavimo ir

finansų skyriaus vyr. specialistė

 

Dovilė Jozonienė 2021-10-13