Projektas Nr. XIVP-3596(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

INVESTICIJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1312 155 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 155 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 155 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šiame straipsnyje, išskyrus šio straipsnio 10 dalį, nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos stambiems projektams įgyvendinti taikomos tik tuo atveju, jeigu dėl jų taikymo yra susitarta stambaus projekto investicijų sutartyje. Šios sąlygos taikomos nuo stambaus projekto įrašymo į stambių projektų sąrašą dienos iki stambaus projekto investicijų sutartyje nustatyto stambaus projekto įgyvendinimo termino, o šio straipsnio 9 dalyje nurodytos specialios investavimo ir verslo sąlygos – iki stambaus projekto tęstinumo laikotarpio pabaigos termino. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytos specialios investavimo ir verslo sąlygos laisvosios ekonominės zonos įmonėms taikomos nuo laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso gavimo dienos. Šiame straipsnyje nustatytos stambiems projektams įgyvendinti taikomos specialios investavimo ir verslo sąlygos visais atvejais nebetaikomos išbraukus stambų projektą iš stambių projektų sąrašo.“

2. Papildyti 155 straipsnį 10 dalimi:

„10. Stambus projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu gali būti pripažintas užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius. Motyvuotą siūlymą dėl stambaus projekto pripažinimo užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, gavusi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos motyvuotą pritarimą. Stambiam projektui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pripažintam užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius, taikomos ir kitos, šiame straipsnyje nenumatytos, specialios investavimo ir verslo sąlygos, kai šios specialios sąlygos nustatytos Statybos įstatyme, Žemės įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija iki 2024 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

          Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas