Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-317 6, 7 STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS

PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis.  6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.“

 

2 straipsnis. II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS
PRANEŠIMO APIE ORGANIZUOJAMĄ SUSIRINKIMĄ DERINIMO IR APSKUNDIMO TVARKA
“.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmai (neveikimas) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas per 2 darbo dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pranešimui apie organizuojamą susirinkimą suderinti pabaigos gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. Skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo padavimo. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 2 darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos. Apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jo padavimo. Į šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis ar sprendimas įsiteisėja nuo jų paskelbimo.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. gruodžio  31 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimo, savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmų (neveikimo) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo apskundimo procedūros baigiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

3. Savivaldybių administracijų direktoriai iki 2022 m. gruodžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys

Raimundas Lopata