Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS
ĮSTATYMO NR. X-1666 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 241 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. VTEK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai negali būti politinių organizacijų nariais, dalyvauti jų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti 13 straipsnio 1 dalies 3, 8 ir 9 punktus netekusiais galios.

2. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) tvirtina Komisijos sekretoriato padalinių nuostatus;“.

3. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) įformina su Komisijos narių įgaliojimų pabaiga susijusius dokumentus;“.

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. VTEK narių darbo apmokėjimas, socialinės garantijos ir garantijos atleidus iš pareigų

1. VTEK nariui, kuris VTEK dirba ne visą darbo dieną, už jo darbą atliekant VTEK nario pareigas apmokama atsižvelgiant į jo faktiškai dirbtą darbo laiką.

2. VTEK nariui, kurio kadencija pasibaigia (jeigu jis nebuvo paskirtas antrai kadencijai) arba įgaliojimai nutrūksta šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu, išmokama dviejų mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o VTEK nariui mirus, – jo šeimos nariams (sutuoktiniui, partneriui, sugyventiniui, jeigu jis nurodytas VTEK nario privačių interesų deklaracijoje, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių, bendrojo ugdymo mokyklų dieniniuose skyriuose, iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) išmokama lygiomis dalimis VTEK nario dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

3. Pasibaigus įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai VTEK nariui įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis ar Seimui visų Seimo narių balsų dauguma pareiškus nepasitikėjimą, VTEK narys turi teisę Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka grįžti į ankstesnį darbą ankstesnes pareigas arba, jeigu tokios galimybės nėra, į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

6. VTEK posėdžiai protokoluojami. VTEK posėdžio eigai fiksuoti, pateiktai informacijai ir įrodymams išsaugoti bei siekiant apsaugoti teisėtus suinteresuotų asmenų interesus, Reglamento nustatyta tvarka, daromas vaizdo ir garso įrašas. Vaizdo ir garso įrašas yra VTEK posėdžio protokolo dalis ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka kartu su VTEK posėdžio protokolu. VTEK posėdžių protokolai ar jų išrašai, vaizdo ir garso įrašai gali būti teikiami susipažinti teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms, parlamentinę kontrolę atliekantiems Seimo komitetams ar komisijoms, taip pat leidžiama su jais susipažinti asmenims, dėl kurių veikos atitikties teisės aktų nuostatoms VTEK priėmė sprendimą, ir visuomenės informavimo priemonių atstovams jų oficialiu prašymu.“

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) tiria asmenų pranešimus, skundus (toliau – pranešimai) ir prašymus dėl deklaruojančių asmenų (išskyrus Seimo narius, savivaldybių tarybų narius ir savivaldybių merus, jiems einant šias pareigas) veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens ar asmens, kuriam taikomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, teisinio statuso praradimas nekliudo per trejus metus nuo šio asmens galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo VTEK pradėti tyrimą;“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) asmenų prašymu ar savo iniciatyva teikia rekomendacijas ir nuomonę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo klausimais. Subjektai, kontroliuojantys ir prižiūrintys, kaip deklaruojantys asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, atlikdami deklaruojančio asmens veikos vertinimą, priimdami sprendimus, turi vadovautis VTEK dėl konkretaus deklaruojančio asmens veikos pateiktomis rašytinėmis rekomendacijomis ir nuomone;“. 

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnio 1 dalį  naujais 16 ir 17 punktais:

16) teikti lobistams raginimus pateikti skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją, ją patikslinti arba papildyti;

17) teikti asmenims, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, raginimus deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.“

 

7 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmenų kreipimaisi, kuriais ne pranešama apie galimus pažeidimus, o prašoma priimti sprendimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 – 17 straipsniuose nustatytų apribojimų taikymo išimčių, pateikti VTEK nuomonę, rašytinę išankstinę rekomendaciją, suteikti konsultaciją, kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus, laikomi prašymais.“

2. Papildyti 20 straipsnį 3 ir 4 dalimis:

3. Prašymai pateikti VTEK nuomonę, suteikti konsultaciją, kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus turi būti išnagrinėti ir juos pateikusiems asmenims turi būti atsakyta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VTEK dienos.

4. Prašymai priimti sprendimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 – 17 straipsniuose nustatytų apribojimų taikymo išimčių, pateikti VTEK rašytinę išankstinę rekomendaciją turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti per du mėnesius nuo prašymo (arba patikslinto prašymo) gavimo Komisijoje dienos.“

 

8 straipsnis. 241 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 241 straipsnio 7 dalį 6 punktu:

6) VTEK jau yra išnagrinėjusi pareiškėjo arba asmens, dėl kurio veikos institucijoje ir įstaigoje priimtas sprendimas, skundą tuo pačiu klausimu.“

2. Pakeisti 241 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Komisijai paduotas skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas per du mėnesius nuo skundo (arba patikslinto skundo) gavimo Komisijoje dienos.“

 

9 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tyrimas pradedamas VTEK sprendimu per 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo (arba patikslinto pranešimo) registravimo Komisijos sekretoriate dienos arba nuo VTEK pateiktame raginime nurodyto termino pabaigos. Apie tyrimo pradžią per 5 darbo dienas nuo sprendimo pradėti tyrimą priėmimo dienos raštu pranešama pareiškėjui, asmeniui, kurio veika tiriama, ir institucijos ar įstaigos, kurioje šis asmuo dirba, vadovui, o kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybių institucijai.“

2. Papildyti 25 straipsnio 5 dalį 4 ir 5 punktais:

4) išsiunčia raginimą lobistui per VTEK nustatytą terminą pateikti skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją, ją patikslinti arba papildyti;

5) išsiunčia raginimą asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, per VTEK nustatytą terminą deklaruoti jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                                                   Ričardas Juška