Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-202 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą                  Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Nustatyti, kad Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 100 Eur (vienas šimtas eurų) iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų būtų sumokėtas viešajai įstaigai Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijai kaip Kauno rajono savivaldybės įnašas.“

2. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-202 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO R. AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJOS PERTVARKYMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJĄ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 11 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projekto rengimą paskatino būtinybė patikslinti Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio finansinio turto – 100 Eur sumokėjimo šaltinį bei pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnį, dalis viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti viešajai įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai. Įstatyme prievolė centralizuotai atlikti buhalterinės apskaitos funkciją nėra numatyta. Gimnazijai pradėjus veiklą kaip viešajai įstaigai, buvo nustatyta, kad viešosios ir biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos vykdymas iš esmės skiriasi. Siekiant tinkamai įgyvendinti apskaitos politiką, reikia specialių žinių ir patirties, dirbant su viešosiomis įstaigomis. Dėl šios priežasties reikalinga tikslinti sprendimą, nenumatant prievolės buhalterinę apskaitą vykdyti centralizuotai, o paliekant šį klausimą spręsti Gimnazijos visuotiniame dalininkų susirinkime.

Tikslas – patikslinti Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą                   Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, kuri nurodo, kad Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisi ar panaikinti pati Savivaldybės taryba.

 

 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Teigiami padariniai – bus užtikrintas viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos buhalterinės apskaitos nuoseklumas, jeigu pagal galiojančius teisės aktus buhalterinė apskaita bus perduota viešosios įstaigos vyriausiajam buhalteriui (įgyvendinant apskaitos politiką, teikiant ataskaitas, teikiant balansus, pajamų ir sąnaudų suvestines į VSAKIS ir kt.).

Neigiamų padarinių nėra.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Keičiamas savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-202 „Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pertvarkymo į viešąją įstaigą Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją“.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Nėra.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas nereikalingas

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinimas nereikalingas.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Už sprendimo vykdymą atsakinga Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Chudinskienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas                                                 Jonas Petkevičius