Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DISBALANSO PIRKIMO–PARDAVIMO STANDARTINių SUTARčių SĄLYGŲ

 

2021 m.             d.   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 21 punktu bei atsižvelgdama į LITGRID AB 2021 m. spalio 28 d. raštą Nr. 21SD-3112, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2021 m.            d.   pažymą Nr. O5E- „Dėl atnaujintų disbalanso pirkimo–pardavimo sutarties standartinių sąlygų“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Disbalanso pirkimo–pardavimo standartinės sutarties sąlygas.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.             d.     nutarimu Nr. O3E-

 

 

 

 

DISBALANSO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR.

 

 

 

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.

 

Vilnius

 

 

 

I. SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

 

 

 

1.  Sutarties šalys

 

 

 

[pavadinimas], pagal [valstybė] įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [duomenų saugojimo vieta] (toliau – Už balansą atsakinga šalis arba BRP), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

 

 

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Perdavimo sistemos operatorius arba PSO), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Disbalanso pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) šiomis sąlygomis:

 

 

 

2. Individualios sąlygos

 

 

 

2.1.  Adresas susirašinėjimui ir kontaktams/Įgaliotų asmenų sąrašas

Nurodyta Sutarties priede Nr. 4

2.2. Kitos sąlygos:

 

 

BRP vykdo Ekspeditoriaus, Pagrindinės sandorio šalies veiklą

 

 

3. Sutarties priedai

 

 

 

3.1.      Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi:

 

3.1.1.   Priedas Nr. 1. Informacijos mainų reglamentas;

 

3.1.2.   Priedas Nr. 2. Disbalanso apskaitos taisyklės;

 

3.1.3.   Priedas Nr. 3. Disbalanso tiekėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas;

 

3.1.4.   Priedas Nr. 4. Įgaliotų asmenų sąrašas.

 

4. Šalių rekvizitai ir parašai

 

 

 

Pasirašydamas šią Sutartį patvirtinu, kad su Sutarties Standartinėmis sąlygomis esu susipažinęs, Sutarties sąlygos man yra aiškios, suprantamos ir su jomis sutinku.

 

 

 

[Pavadinimas]

 

[Adresas]

Juridinio asmens kodas: [Kodas]

PVM mokėtojo kodas: [Kodas]

Tel.: [Numeris]

Faksas: [Numeris]

El. paštas: [Adresas]

A/s: [Numeris]

Bankas: [Pavadinimas]

Banko kodas: [Kodas]

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus vardu:

[Pavadinimas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašymo data:_____________

 

 

 

 

 

 

[Pavadinimas]

 

[Adresas]

Juridinio asmens kodas: [Kodas]

PVM mokėtojo kodas: [Kodas]

Tel.: [Numeris]

Faksas: [Numeris]

El. paštas: [Adresas]

A/s: [Numeris]

Bankas: [Pavadinimas]

Banko kodas: [Kodas]

 

 

Už disbalansą atsakingos šalies vardu:

[Pavadinimas]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašymo data:_____________

 

 

 

 


 

 

II. DISBALANSO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 

 

 

1.   SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

 

 

1.1.   Šios Sutartyje vartojamos sąvokos turės šias reikšmes:

 

 

 

 

Administravimo mokestis

 

BRP mokamas mokestis PSO, skirtas kompensuoti PSO veiklos sąnaudas, susijusias su prekyba Disbalansu, apskaičiuojamas vadovaujantis patvirtintu Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašu.

 

Už balansą atsakinga šalis (BRP)

 

Lietuvos rinkos dalyvis arba jo pasirinktas atstovas, atsakingas už rinkos dalyvio Disbalansą ir prekybą Disbalansu su PSO.

 

Nepriklausomas  elektros energijos paklausos telkėjas 

 

elektros energijos rinkos dalyvis, kuris, turėdamas reikiamą leidimą, vykdo vartotojų elektros energijos paklausos telkimo veiklą ir nėra susijęs su savo aptarnaujamų vartotojų tiekėju. Laikoma, kad nepriklausomas paklausos telkėjas ir tiekėjas, kaip ūkio subjektai, yra susiję, jeigu vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai (per trečiuosius ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę kito ūkio subjekto akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę.

 

Elektros energijos paklausos telkimas 

 

asmens veikla, apimanti jo paties ir (arba) grupės kitų vartotojų elektros energijos paklausos pokyčių ir (arba) elektros energijos gamybos derinimą, siekiant nesuvartotos arba pagamintos elektros energijos kiekį ir (arba) nesuvartotą arba patiektą galią parduoti, pirkti arba pateikti aukcionui elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose. 

 

Pradinė elektros energijos paklausa 

 

pagal patvirtintą metodiką įvertinamas įprastu elektros energijos vartojimo režimu vartotojo suvartojamas elektros energijos kiekis, kuris naudojamas skaičiuojant vartotojo elektros energijos paklausos pokytį. 

 

Disbalansas

 

per atsiskaitymo už Disbalansą laikotarpį apskaičiuotas BRP energijos kiekis lygus skirtumui tarp BRP faktinio ir planinio balansų, įskaitant BRP taikomą pataisą, jei BRP priskirtas rinkos dalyvis prekiavo balansavimo energija su PSO.

 

BRP planinis balansas

 

BRP planinė pozicija, kuri yra nustatome Sutartie priede Nr. 1. nustatyta tvarka.

 

BRP faktinis balansas

 

BRP faktinė pozicija, kuri yra nustatome Sutarties priede Nr. 2. nustatyta tvarka.

 

Balansavimo energijos pataisa

 

BRP, turinčiam balansavimo energijos tiekėjus savo balansavimo struktūroje taikoma disbalanso skaičiavimo pataisa atsirandanti dėl tam BRP priskirto balansavimo energijos tiekėjų balansavimo energijos pasiūlymų aktyvavimo. Balansavimo energijos pataisa yra nustatome Sutarties priede Nr. 2 nustatyta tvarka.

 

Balanso grafikas

 

reiškia BRP parengtą ir PSO patvirtintą elektros energijos planinį balansą kiekvienai valandai.

 

Balanso struktūra

 

reiškia BRP priskiriamus elektros energijos gamintojus, vartotojų grupes pagal skirtingus skirstomojo tinklo operatorius, perdavimo tinklo vartotojus, tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus, su kuriais sudarė sutartis.

 

Ekspeditorius

 

BRP, kuris vykdo ekspeditoriaus funkciją pagal 2015 m. liepos 24 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas 2015/1222).

 

Pagrindinė sandorio šalis (PSŠ)

 

BRP, kuris vykdo pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) funkciją pagal Reglamentą 2015/1222.

 

Parduodančioji šalis

 

reiškia Šalį, parduodančią Disbalansą kitai Šaliai.

 

Paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius (PEERO)

 

BRP, kuris vykdo paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus (PEERO) funkciją pagal Reglamentą 2015/1222.

 

Perkančioji šalis

 

reiškia Šalį, perkančią Disbalansą iš kitos Šalies.

 

Rinkos balanso laikotarpis

reiškia kalendorinio mėnesio laikotarpį, paskirstytą valandomis, trunkantį nuo pirmos mėnesio dienos 00:00 val. iki paskutinės mėnesio dienos 24:00 val. EET laiku, per kurį skaičiuojamas faktiškai pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis.

 

Sutartis

 

reiškia šią Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį.

 

Taryba

 

reiškia Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (iki 2019 m. liepos 1 d. – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija).

 

RSAT

 

reiškia Rinkos veiklų sustabdymo ir atkūrimo bei atsiskaitymo, kai rinkos veikla sustabdyta, taisykles.

 

 

1.2.   Kitos sąvokos Sutartyje naudojamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Balansavimo gairės), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Prekybos elektros energija taisyklėse ir kituose norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

 

2.      SUTARTIES DALYKAS

 

 

 

2.1.   Sutartimi Šalys susitaria dėl Disbalanso pirkimo - pardavimo ir Šalių tarpusavio įsipareigojimų perkant ir/ar parduodant Disbalansą.

 

2.2.   Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Parduodančioji šalis įsipareigoja parduoti Perkančiajai šaliai Disbalansą, reikalingą užtikrinant BRP balanso vykdymą, o Perkančioji šalis įsipareigoja nupirkti iš Parduodančiosios šalies Disbalansą ir už jį sumokėti.

 

2.3.   Šalys įsipareigoja pirkti ir/ar parduoti Disbalansą tik tokia apimtimi ir sąlygomis, kaip nurodyta Balansavimo gairėse, nacionaliniuose teisės aktuose bei šioje Sutartyje. Sutarčiai netaikomi dvišalėms elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartims nustatyti reikalavimai, t. y., Šalys neįsipareigoja dėl jokių ilgalaikių elektros energijos pirkimų ir/ar pardavimų.

 

2.4.   BRP įsipareigoja sumokėti PSO Administravimo mokestį šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

 

2.5.   Sutartis yra viešoji sutartis, sudaroma tarp PSO ir BRP bei užtikrinanti vienodas prekybos Disbalansu sąlygas ir reikalavimus visiems BRP.

 

2.6.   PSO, vykdydamas Balansavimo gairių 18 straipsnio, 5 straipsnio 4 dalies (c) punkte, o taip pat 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, parengia Sutarties standartines sąlygas, teikia jas Tarybai tvirtinti, ir gavęs Tarybos patvirtinimą – viešai jas paskelbia savo tinklapyje bei informuoja raštu BRP.

 

2.7.   Sutarties standartinės sąlygos gali būti keičiamos norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

3.      SUTARTIES SUDARYMO IR TAPIMO UŽ BALANSĄ ATSAKINGA ŠALIMI SĄLYGOS

 

 

 

3.1.   Juridinis asmuo, norintis tapti BRP, privalo turėti įgaliotų institucijų išduotą leidimą ar licenciją veikti Lietuvos elektros energijos rinkoje.

 

3.2.   PEERO, norintis tapti BRP, privalo būti paskirtas paskirstuoju elektros energijos rinkos operatoriumi Tarybos nutarimu, Reglamento 2015/1222 4-6 straipsniuose nurodyta tvarka.

 

3.3.   Sutartis su juridiniu asmeniu, norinčiu tapti BRP, gali būti sudaroma tik įgyvendinus atitinkamai Sutarties 3.1 arba 3.2. punkto reikalavimą.

 

3.4.   Sutartis įsigalioja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais PSO ir juridiniam asmeniui, norinčiam tapti BRP, arba PEERO, norinčiam tapti BRP, pasirašius Sutartį, o prekyba Disbalansu gali būti pradėta vykdyti tik įgyvendinus Sutarties 10 skyriaus reikalavimus dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo.

 

 

 

4.   BALANSO STRUKTŪRA

 

 

 

4.1.   BRP parengia ir pateikia PSO informaciją apie Balanso struktūrą vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu (Sutarties priedas Nr. 1).

 

4.2.   Vienas tinklo naudotojo objektas, prijungtas prie perdavimo ar skirstomojo tinklo, per Rinkos balanso laikotarpį turi būti priskirtas tik vienam BRP. Šis reikalavimas netaikomas gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuriems taikoma supirkimo ir atleidimo nuo disbalanso atsakomybės skatinimo priemonė.

 

 

 

5.      BALANSO GRAFIKAS

 

 

 

5.1.   BRP parengia ir pateikia PSO Balanso grafiką, vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu (Sutarties priedas Nr. 1).

 

5.2.   BRP norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta apimtimi tiesiogiai atsako prieš PSO už Balanso grafiko vykdymą.

 

5.3.   BRP nepateikus Balanso grafiko ar jį pateikus pavėluotai, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina Balanso grafiką pagal PEERO pateiktą informaciją apie prekybos elektros energijos biržoje rezultatus, vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu.

 

5.4.    5.1 ir 5.3 punktų reikalavimai netaikomi, kai BRP, kurių balanso struktūroje yra tik Balansavimo paslaugų teikėjas ir/arba Nepriklausomas paklausos telkėjas ir prekiauja tik balansavimo energija bei disbalansu su PSO. Jei BRP balanso struktūroje yra neapsiribojant gamintojų, vartotojų arba dvišalių kontraktų, tai šis punktas šiam BRP nėra taikomas;

 

 

 

6.      DISBALANSO APSKAITA

 

 

 

6.1.   PSO atlieka BRP perkamo ir/ar parduodamo Disbalanso apskaitą vadovaudamasis Disbalanso apskaitos taisyklėmis (Sutarties priedas Nr. 2).

 

6.2.    PSO nustato BRP faktinius elektros energijos gamybos, vartojimo ir tiekimo su kitomis valstybėmis kiekius vadovaudamasis Balansavimo gairėse, Prekybos elektros energija taisyklėse, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kituose norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose bei šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

 

6.3.    Disbalanso kaina nustatoma Disbalanso apskaitos taisyklėse (Sutarties priedas Nr. 2) nustatyta tvarka.

 

6.4.    PSO patirtos veiklos sąnaudos vykdant prekybą Disbalansu kompensuojamos visų Disbalanso tiekėjų sumokant Administravimo mokestį, kuris taikomas vadovaujantis Disbalanso apskaitos taisyklėmis.

 

 

 

7.      ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

 

 

 

7.1.   Atsiskaitymus už per atitinkamą Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą sudaro suma, kurią turi sumokėti PSO už nupirktą Disbalansą iš BRP, ir suma, kurią turi sumokėti BRP už nupirktą Disbalansą iš PSO ir Administravimo mokestį.

 

7.2.   Parduodančioji šalis ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas po Rinkos balanso laikotarpio, pagal Disbalanso aktą (kurio suderinimo tvarka yra detalizuota Disbalanso apskaitos taisyklėse) išrašo ir pateikia Perkančiajai šaliai PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą. PSO BRP taip pat išrašo PVM sąskaitą faktūrą apskaičiuotam Administravimo mokesčiui sumokėti. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Elektroninio formato PVM sąskaita faktūra pateikiama Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

 

7.3.   Sutarties tikslais Šalys susitaria dėl mokėjimų už nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį įskaitymo, t. y. Šalys įskaito viena kitai mokėtinas sumas už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą ir/ar parduotą Disbalansą, Administravimo mokestį ir Sutartyje nustatyta tvarka sumoka likusią mokėtiną sumą. Įskaitymas gali būti ribojamas tik Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

 

7.4.   Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais, bankiniu pavedimu į mokėjimo gavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

 

7.5.   Šalys apmoka PVM sąskaitą faktūrą, kuri nurodyta šiame skyriuje, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos. Apmokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į kitos Šalies sąskaitą data.

 

7.6.   Visi mokėjimai pagal Sutartį turi būti atlikti atitinkamoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, nepriklausomai nuo jokių papildomų mokesčių ar įmokų, taip pat nenustatant jokių lėšų deponavimo, kreditavimo ir/ar kitokio panaudojimo suvaržymų.

 

 

 

8.      DISBALANSO APSKAITOS IR BALANSO GRAFIKŲ TEIKIMO PROCEDŪROS, KAI RINKOS VEIKLOS YRA SUSTABDYTOS

 

 

 

8.1.      PSO turi teisę, vadovaudamasis Tarybos patvirtintomis RSAT nurodyta tvarka sustabdyti už balansą atsakingos šalies pareigą teikti Balanso grafikus.

 

8.2.      PSO turi teisę priimti sprendimą dėl rinkos veiklų stabdymo ne vėliau kaip iki RSAT numatyto termino.

 

8.3.      PSO priėmęs sprendimą dėl rinkos veiklų stabdymo, per ne ilgiau nei 2 valandas, elektroniniu paštu informuoja už balansą atsakingą šalį Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais (Sutarties priedas Nr. 4). PSO žinutėje dėl rinkos veiklos sustabdymo nurodo tikslią rinkos veiklą, kuri yra stabdoma, tikslų laiką, nuo kada rinkos veikla yra sustabdoma bei preliminarų įvertinimą apie tikėtiną rinkos veiklos atkūrimo terminą.

 

8.4.      Intervalui, kai rinkos veikla yra sustabdyta BRP, įskaitant PEERO, yra atleidžiami nuo Sutarties 5.1 ir 5.3 papunkčio reikalavimų teikti Balanso grafikus.

 

8.5.      Intervalui, kai rinkos veikla yra sustabdyta, PSO, RSAT numatyta tvarka, vienašališkai nustato BRP, įskaitant PERRO, planinius Balanso grafikus.

 

8.6.      Intervalui, kai rinkos veikla yra sustabdyta, PSO, RSAT numatyta tvarka, vienašališkai nustato Disbalanso kainą.

 

8.7.      Faktinis BPR Balanso grafikas ir kiti disbalanso apskaitos principai, intervalui, kai rinkos veikla yra sustabdyta, nustatomas vadovaujantis Disbalanso apskaitos taisyklėmis (Sutarties priedas Nr. 2)

 

8.8.      PSO turi teisę priimti sprendimą dėl rinkos veiklų atkūrimo ne vėliau kaip iki RSAT numatyto termino.

 

8.9.      PSO priėmęs sprendimą dėl sustabdytų rinkos veiklų atkūrimo, per ne ilgiau nei 2 valandas, elektroniniu paštu informuoja BPR Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais (Sutarties priedas Nr. 4). PSO žinutėje dėl sustabdytos rinkos veiklos atkūrimo nurodo tikslią rinkos veiklą, kuri yra atkuriama, tikslų laiką ir nuo kada rinkos veikla yra atkuriama.

 

 

 

9.      ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 

9.1.   Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

 

9.1.1.   vykdyti prekybą Disbalansu vadovaudamasis Balansavimo gairių ir kitų nacionalinių teisės aktų reikalavimais, taikomais prekybai elektros energija, elektros energijos gamybos ir vartojimo balanso planavimui, vykdymui ir užtikrinimui, taip pat elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui;

 

9.1.2.   parduoti Disbalansą BRP ar nupirkti Disbalansą iš BRP Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

9.1.3.   vykdyti parduoto ir/ar nupirkto Disbalanso apskaitą.

 

9.2.   Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja teisę nevaržomai  pasinaudoti BRP pateiktu jo prievolių įvykdymo užtikrinimu pagal Sutartį, kaip nurodyta Sutarties 11 skyriuje.

 

9.3.   Šios Sutarties tikslais BRP be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

 

9.3.1.   norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi planuoti bei užtikrinti Balanso grafiko vykdymą ir atsakyti prieš PSO už Balanso grafiko vykdymą;

 

9.3.2.   savarankiškai prekiauti ir įsigyti elektros energijos kiekį, atitinkantį planuojamą BRP galutinių vartotojų poreikį ir gamintojų numatomą pagaminti elektros energijos kiekį, kuris nedaro neigiamos įtakos sistemos disbalanso apimtims;

 

9.3.3.   norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka teikti PSO informaciją, susijusią su elektros energijos gamyba ir vartojimu ir tiekimu su kitomis valstybėmis, reikalingą gamybos ir vartojimo balansui nustatyti bei nacionalinei balansavimo funkcijai tinkamai vykdyti;

 

9.3.4.   parduoti Disbalansą PSO ar nupirkti Disbalansą iš PSO vadovaujantis PSO Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 

9.3.5.   norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Administravimo mokestį;

 

9.3.6.   pateikti PSO savo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą, kaip nurodyta Sutarties 11 skyriuje.

 

9.4.      Sutarties tikslais BRP be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja šias teises:

 

9.4.1.   norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdyti prekybą Disbalansu;

 

9.4.2.   Sutartyje nustatyta tvarka teikti PSO pastabas ar paklausimus dėl Disbalanso apskaitos;

 

9.4.3.   gauti iš PSO informaciją apie BRP planuojamus bei faktinius vartojimo, gamybos, gamybos paskirstymo tarp atskirų gamintojų, tiekimo su kitomis valstybėmis rezultatus.

 

 

 

10.    ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 

 

 

10.1. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina ir garantuoja, jog:

 

10.1.1. PSO norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka yra įgijęs licenciją elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti ir kitus leidimus, atestatus ar kitus patvirtinimus, reikalingus nacionalinei balansavimo funkcijai ir kitoms susijusioms funkcijoms tinkamai vykdyti;

 

10.1.2. PSO nacionalinę balansavimo funkciją vykdo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais.

 

10.2. Sudarydamas Sutartį, BRP patvirtina ir garantuoja, jog BRP norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka yra gavęs licenciją ar leidimą, reikalingą atitinkamai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti, taip pat nustatyta tvarka įgijo visas norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas rinkos dalyvio teises bei pareigas.

 

10.3. Šalys turi teisę sudaryti  Sutartį ir prisiimti ja nustatomus įsipareigojimus, ir jokie papildomi leidimai ar sutikimai, jei tai nenurodyta Sutartyje, nėra reikalingi jai sudaryti ir/ar tinkamai įvykdyti.

 

10.4. Sutartimi Šalys prisiima galiojančius ir imperatyviai privalomus įsipareigojimus, kurie išreiškia tikrąją Šalių valią Sutarties tikslais, nustatant teisinių santykių tarp PSO ir BRP reguliavimo principus. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu prisiimti įsipareigojimai neturi prieštarauti Sutarties nuostatoms.

 

10.5. Sutartimi prisiimti Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir/ar teisėtų interesų.

 

10.6. Šalys savarankiškai visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins savo veiklos teisėtumą, tarp jų, bet neapsiribojant, ir santykiuose su valstybės institucijomis, ir jokie Šalių teisinio statuso pokyčiai nedarys įtakos Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 

10.7. Šalys geranoriškai bendradarbiaus, siekdamos užtikrinti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą laiku, visomis pagrįstomis priemonėmis mažindamos žalos ir nuostolių atsiradimo riziką Šalims ir/ar tretiesiems asmenims.

 

 

 

10PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

 

 

10

11

11.1.  Sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti, BRP:

 

11.1.1.   pateikia PSO neatšaukiamą, pirmo pareikalavimo banko garantiją, išduotą Lietuvoje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba jam analogišką reitingą, suteiktą kitos tarptautinės reitingų agentūros; ir/arba

 

11.1.2.   perveda į PSO nurodytą banko sąskaitą piniginį užstatą, kuris nėra naudojamas einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuriuo užtikrinami mokėjimai tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu BRP neatsiskaitytų su PSO už nupirktą Disbalansą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

11.2.  Sutarties galiojimo laikotarpiu minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo prievolės (toliau – Garantija) suma - 100 000 (šimtas tūkstančių) EUR.

 

11.3.  Sutartyje nurodytos banko garantijos ir/arba piniginio užstato sumos, taikomos BRP, apskaičiavimas nustatytas BRP prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše (Sutarties priedas Nr. 3).

 

11.4.  BRP nepateikus Garantijos Sutarties priede Nr. 3 nurodytomis sąlygomis, prekyba Disbalansu tarp Šalių nevykdoma, ir PSO informuoja PEERO apie rinkos dalyvio prekybos biržoje sustabdymą.

 

11.5.  BRP, kuris vykdo Pagrindinės sandorio šalies ar Ekspeditoriaus veiklą, kaip nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte, netaikomi šio skyriaus reikalavimai dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo.

 

 

 

12.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 

 

12.1.  Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta apimtimi bei tvarka.

 

12.2.  Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y., negautos pajamos nėra atlyginamos.

 

12.3.  Sutartyje numatytus nuostolius kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavusi kitos Šalies išrašytą sąskaitą faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą.

 

12.4.  Šalis, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų, moka 0,04  % (keturias šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gavus atskirą kitos Šalies išrašytą mokėjimo dokumentą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo prievolės atsiskaityti su kita Šalimi pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ar kitus teisėtus mokėjimo dokumentus.

 

12.5.  Šalys susitaria, kad bet kokie Šalių gauti mokėjimai vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį kitos Šalies gali būti užskaitomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

12.  ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

 

 

 

12.1.  Sutartimi nustatyta civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Sutartyje numatytų aplinkybių.

 

12.2.  Bet kuriuo atveju, Šalis neatsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą, kai tokias pasekmes pagrįstai sąlygojo kitos Šalies netinkamas veikimas ar neveikimas, įgyvendinant Sutartimi nustatytas teises ar vykdant prisiimtas pareigas.

 

12.3.  Atsiradus Sutarties 13.1 punkte nurodytoms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip tą pačią dieną arba, jei tai techniškai neįmanoma, ne vėliau kaip kitą dieną, operatyvine tvarka informuoti kitą Šalį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

13.    SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

 

 

13.1.    Sutartis jos Šalims įsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos ir galioja 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo jos sudarymo dienos.

 

13.2.    Jeigu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 14.1 punkte nurodyto termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba naujos Sutarties sudarymą, pagal Sutartį teikiamos paslaugos terminas laikomas automatiškai pratęstu kitiems 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.

 

13.3.    PSO parengia Sutarties standartines sąlygas ir, Tarybai jas patvirtinus, pagal Balansavimo gairių 5 straipsnio 1 dalies bei 5 straipsnio 4 dalies (c) punkto reikalavimus, savo interneto tinklalapyje paskelbia. Sutarties sąlygų pakeitimui taikoma tokia pati tvarka.

 

13.4.    Sutarties sąlygos laikomos patvirtintomis nuo Tarybos nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos, jeigu nutarime nenurodyta kita įsigaliojimo data.

 

13.5.    Sutarties nuostatos Sutarties šalims pradedamos taikyti ne anksčiau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Tarybos nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, įsigaliojimo dienos.

 

13.6.    PSO apie pasikeitusias Sutarties sąlygas turi informuoti BRP ne vėliau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas po Tarybos nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos. Informuodamas apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, PSO nurodo pakeistų Sutarties sąlygų įsigaliojimo datą Sutarties šalims, ne vėlesnę nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PSO pranešimo, kuriuo informuojama apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, išsiuntimo dienos.

 

13.7.    Tarybos, pagal Balansavimo gairių reikalavimus, patvirtintos Sutarties sąlygos nėra Šalių tarpusavio derybų objektu.

 

13.8.    Jei BRP nesutinka su Sutarties sąlygų ir/ar Sutarties priedų pakeitimais, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu informuodamas PSO ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po PSO pranešimo, nurodyto Sutarties 14.6 punkte, gavimo. Šiame punkte nurodyti pranešimai apie Sutarties nutraukimą gauti po nurodyto pateikimo termino bus laikomi negaliojančiais, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.

 

13.9.    Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties vykdymui įgaliotus asmenis, nurodytus Specialiosios dalies 2.1 punkte, apie tai pranešdama kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

 

13.10Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas šiais pagrindais:

 

13.10.1.    rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo;

 

13.10.2.    BRP vienašaliu rašytiniu pranešimu PSO, pateiktu ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;

 

13.10.3.    PSO vienašaliu rašytiniu pranešimu, jei BRP padaro esminį šios Sutarties pažeidimą ir per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, tokio pažeidimo neištaiso. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomai atvejai, kai:

 

13.10.3.1. BRP be objektyviai pateisinamų priežasčių nevykdo Sutarties sąlygų ir jam tenkančių įsipareigojimų pagal Sutartį, kai PSO dėl to yra įspėjusi BRP bent 2 (du) kartus;

 

13.10.3.2. BRP ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį vėluoja apmokėti už nupirktą Disbalansą ir už Administravimo mokestį, o Garantijos suma nėra pakankama įsiskolinimui padengti;

 

13.10.3.3. BRP pakartotinai ar piktybiškai pažeidžia PSO nustatytas PSO informacinės sistemos naudojimosi taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu neigiamai įtakoja PSO informacinių sistemų darbą;

 

13.10.3.4. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

 

13.11BRP padarius esminį sutarties pažeidimą, įvardintą Sutarties 14.10.3. papunktyje, ir BRP nepašalinus tokio pažeidimo (Sutarties 14.10.3.1. papunkčio atveju – nepaisant PSO įspėjimo du kartus), Sutartis vienašališkai nutrūksta nuo PSO pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytos dienos.

 

13.12Nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo ar Šalių susitarimo, Sutartis nustoja galioti šiais atvejais:

 

13.12.1. norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka BRP netenka teisės vykdyti nepriklausomo tiekėjo ar BRP veiklą arba teisė vykdyti nepriklausomo tiekėjo ar BRP veiklą yra laikinai sustabdyta – nuo teisę vykdyti veiklą sustabdžiusio ar panaikinusio subjekto sprendimo įsigaliojimo dienos;

 

13.12.2. BRP neįvykdo Sutarties 10 skyriuje nurodytų reikalavimų užtikrinti Sutartimi prisiimtas prievoles ar pažeidžia Disbalanso tiekėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatas – pasibaigus 3 (trijų) darbo dienų terminui po dienos, kurią BRP privalėjo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą ar padidinti pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo  sumą;

 

13.12.3. norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka PSO netekus licencijos elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti - nuo teisę vykdyti veiklą sustabdžiusio ar panaikinusio subjekto sprendimo įsigaliojimo dienos;

 

13.12.4. Sutartis nustoja galioti nuo momento kai kontrahento vadovas ar likvidatorius registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikia pranešimą Bendrovės buveinės adresu arba pateikia pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, apie inicijuotą nemokumo procesą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme..

 

13.13Šalis, sužinojusi apie Sutarties 14.12 papunktyje nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.

 

13.14.  Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neatleidžia Šalių nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, įskaitant ir tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytus atsiskaitymo už nupirktą Disbalansą įsipareigojimus ir nuo atsakomybės už jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

 

 

 

14KONFIDENCIALUMAS

 

 

 

14.1. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Sutarties Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti atskleista, perduota ar kitaip perleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą.

 

14.2. Sutarties 15.1 punkte nustatytas konfidencialumo įpareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kuri:

 

14.2.1.   norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka laikoma vieša informacija apie prekybą elektros energijos rinkoje, veiklą elektros energetikos sektoriuje ir/ar elektros energetikos sistemos funkcionavimą;

 

14.2.2.   informacija ją gaunančiai Šaliai jau buvo žinoma pirminio pateikimo metu ir Šalis gali tai pagrįsti, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija tapo žinoma išimtinai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

 

14.2.3.   informacija tampa prieinama ar viešai žinoma nepažeidžiant Sutartyje nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų;

 

14.2.4.   informacija privalo būti atskleista kompetentingai valstybės institucijai norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

 

14.3. Šalis taip pat nebus laikoma pažeidusia Sutarties 15.1 papunkčiu prisiimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniams, finansiniams ir klientų pasitenkinimo tyrimą atliekančiais konsultantams bei auditoriams.

 

14.4. Šalis, Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu.

 

14.5. Sutartimi Šalių prisiimtas konfidencialumo įsipareigojimas, kaip nustatyta šiame Sutarties 15 skyriuje, galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant visus Sutarties pratęsimus) ir 3 (trejus) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pabaigos ar jos nutraukimo nepasibaigus galiojimo terminui momento.

 

14.6. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutartyje nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

14.7. Perdavimo sistemos operatorius, arba Perdavimo sistemos operatoriui paslaugas teikiantis asmuo, siekdamas teisėto intereso gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimo tyrimo tikslu, gali vykdyti apklausas dėl teikiamų paslaugų kokybės. Už balansą atsakinga šalis gali bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą, kreipdamasi elektroniniu paštu info@litgrid.eu, paspausdama atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, pokalbio su Perdavimo sistemos operatoriaus arba Perdavimo sistemos operatoriaus įgalioto asmens darbuotoju metu.

 

 

 

15.    TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

 

 

15.1. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

15.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

 

15.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

16.    KITOS NUOSTATOS

 

 

 

16.1. Visos pareigos, numatytos imperatyvių teisės normų, nors ir neaptartos Sutartyje, yra privalomos Šalims. Jeigu taikomi teisės norminiai aktai reikalautų papildyti ar kitaip pakeisti Sutartį, tokie pakeitimai turės atitikti Sutarties bendrajai esmei, tikslams ir pagrindiniams principams, ir negalės jiems prieštarauti tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės norminiams aktams.

 

16.2. Sutarties tikslais Šalys įgyja tik tas teises ir pareigas, kurios nustatytos Sutartyje ir imperatyviomis teisės normomis.

 

16.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartis sudaro vientisą Šalių susitarimą jos dalyko atžvilgiu ir yra viršesnė už visus ankstesnius ir/ar dabartinius žodinius susitarimus, ankstesnius rašytinius susitarimus bei ankstesnę praktiką tarp Šalių.

 

16.4. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

 

16.5. PSO turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal Sutartį ar atitinkamą jų dalį kitam asmeniui, su sąlyga, kad PSO teisių ir pareigų perėmėjas pilnai įsipareigos prieš BRP tiekėją Sutartyje nustatyta apimtimi ir toks perleidimas nesukels BRP nuostolių ar esminio ekonominių interesų pagal Sutartį pablogėjimo bei neprieštaraus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems prekybos elektros energija tvarką, ir tai nebus laikoma konfidencialumo įsipareigojimo nuostatų, numatytų Sutarties 15 skyriuje, pažeidimu.

 

16.6. Kitais atvejais, nei numatyta Sutarties 17.5 punkte, Šalis turi teisę perleisti Sutartimi įgytas teises ar prisiimtas pareigas tretiesiems asmenims tik gavusi kitos Šalies rašytinį sutikimą.

 

16.7. Šaliai tinkamai nevykdant Sutartyje nustatytų mokėjimų įpareigojimų, nukentėjusioji Šalis turi teisę informaciją apie kaltosios Šalies įsiskolinimą skelbti viešai, kaltosios Šalies duomenis ir įsiskolinimo faktą, dydį bei trukmę įtraukiant į asmenų skolų registrus.

 

16.8. Sutarties vykdymo tikslais Šalys paskiria įgaliotus asmenis, kurie nurodyti Specialiosios dalies 2.1 punkte.

 

16.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

16.10.  Sutartis parengta lietuvių ir anglų kalbomis. Tuo atveju, kai dėl Sutarties nuostatų kyla prieštaravimas, Sutartis, parengta lietuvių kalba yra taikoma ir privaloma Šalims.

 

 

 

17PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

 

17.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal Sutartį, laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar nusiunčiama elektroniniu paštu Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

 

17.2. Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta  Sutarties 18.1 punkte paminėtu būdu, jei Sutartyje konkrečiu atveju nenustatyta kitaip, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą), ir (ii) po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotame laiške iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

 

17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų, informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję su informacijos mainais vykdant prekybą Disbalansu gali būti nustatomi Informacijos mainų reglamente ar kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose reglamentuose, kurie yra suderinti viešųjų konsultacijų būdu su rinkos dalyviais ir skelbiami PSO tinklalapyje http://www.litgrid.eu/.

 

 

 

__________________________________________________________

 

 

 


Disbalanso pirkimo – pardavimo sutarties

priedas Nr.1

 

 

InFormacijos mainų REGLAMENTAS

 

 

 

 

1.   Bendrosios nuostatos

 

 

 

1.1.    Informacijos mainų reglamento (toliau – Reglamento) tikslas – nustatyti duomenų mainų tvarką tarp PSO ir BRP, teikiant, sudarant ir/arba nustatant BRP Balanso struktūrą ir Balanso grafikus ir nustatyti BRP planinius elektros energijos kiekius.

 

1.2.    Šio Reglamento nuostatos PSŠ ir Ekspeditoriaus  Balanso grafikų planavimui taikomos iki įsigalios Baltic Market Coupling Operations sutartis tarp PEERO ir PSO, kurioje nustatomi PSŠ ir Ekspeditoriaus Balanso grafikų planavimo reikalavimai visose Baltijos šalyse.

 

 

 

2.      Balanso struktūros informacija

 

 

 

2.1.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, ne vėliau kaip nuo Sutarties įsigaliojimo momento informuoja PSO apie Balanso struktūrą pagal PSO nustatyta formą, nurodydamas jam priskiriamus elektros energijos gamintojus, vartotojų grupes pagal skirtingus skirstomojo tinklo operatorius ir perdavimo tinklo vartotojus, tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus, su kuriais sudarė sutartis.

 

2.2.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, savo Balanso struktūroje turintis gamintojus ir/ar vartotojus ir/ar tiekimą su kitomis valstybėmis, gali keisti Balanso struktūrą, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

 

2.3.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, gali keisti dvišalių sutarčių su kitais BRP, nevykdančiais Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, ir prekybos biržoje struktūrą Balanso grafike, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

 

2.4.    BRP, vykdantis Ekspeditoriaus ar PSŠ funkcijas, gali keisti prekybos biržoje dalyvių struktūrą Balanso grafike, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

 

 

 

3.      Balanso grafiko sudarymas

 

 

 

3.1.    Balanso grafikas rengiamas kiekvienos elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, kiekvienai valandai Centriniu Europos laiku (CET).

 

3.2.    BRP Balanso grafiką pateikia PSO jo nustatyta forma pagal šiame Reglamente nustatytus reikalavimus.

 

3.3.    BRP planinis elektros energijos balansas yra nustatomas pagal šią formules:

 

 

 

 

 

 

Kur:

 

– Planuojamas elektros energijos gamybos kiekis -tąją valandą;

– Planuojamas elektros energijos vartojimo kiekis -tąją valandą;

– Planuojamas importuoti elektros energijos kiekis iš kitų valstybių -tąją valandą;

– Planuojamas eksportuoti elektros energijos kiekis iš kitų valstybių -tąją valandą;

 

3.4.    Operatorius užtikrina, kad BRP pateiktas planinis elektros energijos balansas yra teisingas, nustatydamas planinio elektros energijos balanso tikrinimo dydį pagal šią formulę:

 

 

 

 

 

 

Kur:

 

– BRP planinio elektros energijos balanso tikrinimas -tąją valandą;

– Nupirktas elektros biržoje elektros energijos kiekis -tąją valandą;

– Parduotas elektros biržoje elektros energijos kiekis -tąją valandą;

– Nupirktas elektros energijos kiekis dvišalėmis sutartimis -tąją valandą;

– Parduotas elektros energijos kiekis dvišalėmis sutartimis -tąją valandą.

 

 

3.5.    BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,001 MWh (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu, nebent nurodyta kitaip, nurodoma:

 

3.5.1. Suminis Gamybos balanso elektros energijos gamybos planas;

 

3.5.2. Suminis Vartojimo balanso elektros energijos vartojimo planas;

 

3.5.3. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp BRP ir PSŠ 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu;

 

3.5.4. Dvišalėmis sutartimis, sudarytomis su kitais BRP, nevykdančiais Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai;

 

3.5.5. Iš kitų valstybių tiekiamos į Lietuvą ir iš Lietuvos tiekiamos į kitas valstybes elektros energijos kiekiai salduoti pagal kiekvieną tiekėją;

 

3.5.6. Elektros energijos gamybos grafikai 10 MW ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus) rodiklius;

 

3.5.7. Suminis elektros energijos gamybos grafikas mažesnės nei 10 MW instaliuotos galios šaltiniuose.

 

3.6.    BRP, vykdančio PSŠ funkcijas, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu nurodoma:

 

3.6.1. Suminis elektros biržoje pirktos ir/ar parduotos elektros energijos kiekis;

 

3.6.2. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus;

 

3.6.3. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir kiekvieno BRP.

 

3.7.    BRP, vykdančio Ekspeditoriaus funkciją, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu nurodoma:

 

3.7.1. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai su PSŠ ar kitais Ekspeditoriais;

 

3.7.2. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp Lietuvos ir kitų prekybos zonų pagal kiekvieną prekybos zoną.

 

 

 

4.      Balanso grafikų teikimo būdai

 

 

 

4.1.    BRP Balanso grafikus teikia PSO per PSO informacinę sistemą „Statera“ (toliau – Sistema) arba naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service) pagal nustatytus PSO reikalavimus.

 

4.2.    PSO Sistemos grafinė sąsaja pasiekiama per nuotolinę prieigą vadovaujantis PSO nustatytais reikalavimais.

 

4.3.    PSO suteikia BRP įgaliotiems asmenims prisijungimus prie Sistemos.

 

4.4.    PSO nedelsiant informuoja BRP apie Sistemos sutrikimus ir nurodo:

 

4.4.1. Terminą, kada planuojama atstatyti Sistemos funkcionalumą;

 

4.4.2. Informacijos teikimo terminus (jei terminai keičiami).

 

4.5.    Gavus PSO pranešimą apie Sistemos sutrikimus, BRP Balanso grafikus teikia elektroniniu paštu.

 

4.6.    BRP, teikiant Balanso grafiką elektroniniu paštu, PSO neatsako už informacijos negavimą, informacijos vėlavimą ar trečiųjų šalių informacijos perėmimą/falsifikavimą.

 

4.7.    Balanso grafikas laikomas pateiktu PSO, kuomet PSO gavo Balanso grafiką Sistemoje arba (Reglamento 4.5 nurodytu atveju) elektroniniu paštu.

 

 

 

5.      Dvi dienos prieš (D-2 ) Balanso grafiko planavimas

 

 

 

5.1.    Dvi dienos prieš Balanso grafiko planavime BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, turintis savo Balanso struktūroje elektros energijos tiekimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių, turi pateikti Reglamento 3.5.5 informaciją apie iš kitų valstybių į Lietuvą ir iš Lietuvos į kitas valstybes tiekiamus elektros energijos kiekius pagal kryptis: Rusija, Kaliningradas ir Baltarusija.

 

5.2.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, dvi dienos prieš Balanso grafiką turi pateikti kiekvienai valandai, ne vėliau kaip dvi dienos iki elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, 14:00 val. Taip pateikto dvi dienos prieš Balanso grafiko duomenys nėra vertinami Balansavimo energijos kiekiams nustatyti. BRP nepateikus dvi dienos prieš Balanso grafiko, PSO vienašališkai nustato tarpvalstybinius srautus, remdamasis kitos valstybės operatoriaus pateiktais duomenimis.

 

5.3.    BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, tiekimo su kitomis valstybėmis balanso planai yra tikrinami su tos valstybės perdavimo sistemos operatoriumi. Tikrinimo metu nustačius neatitikimus tarp BRP pateiktų duomenų bei kitos valstybės operatoriaus pateiktų duomenų, PSO informuoja BRP bei kitos valstybės operatorių apie neatitikimus.

 

5.4.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų ir nevykdantis elektros energijos tiekimo su kitomis valstybėmis, turi teisę pateikti dvi dienos prieš Balanso grafiką kiekvienai valandai, ne vėliau kaip dvi dienos iki elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, 14:00 val. Taip pateikto dvi dienos prieš Balanso grafiko duomenys nėra vertinami Balansavimo energijos kiekiams nustatyti.

 

 

 

6.      BRP, nevykdančio ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

6.1.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų bei turintis savo Balanso struktūroje elektros energijos tiekimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių pagal kryptis (Rusija, Baltarusija, Kaliningradas), turi pateikti pirminį kitos paros Balanso grafiką PSO ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną 9:00 val., nurodydamas informaciją apie iš kitų valstybių į Lietuvą ir iš Lietuvos į kitas valstybes tiekiamus elektros energijos kiekius. BRP tiekimo su kitomis valstybėmis balanso planai yra tikrinami su tos valstybės operatoriumi. Nustačius neatitikimų tarp kitos valstybės operatoriaus ir BRP pateiktų duomenų PSO informuoja BRP apie neatitikimus. BRP neištaisius Balanso grafiko, PSO nustato energijos srautus pagal kitos valstybės operatoriaus pateiktus duomenis, ir neviršija PSO nustatytų tarpzoninių pralaidumų prekybai.

 

6.2.    Kitos paros Balanso grafiko planavime BRP, nevykdanti Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų turi pateikti visą Reglamento 3.5 punkte nurodytą informaciją.

 

6.3.    BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, galutinį kitos paros Balanso grafiką kiekvienai valandai pateikia PSO ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 14:30 val.

 

6.4.    PSO turi teisę pareikalauti BRP, nevykdančios Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

 

6.4.1. Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

 

6.4.2. Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Pirktas elektros energijos kiekis elektros biržoje ir pagal dvišales sutartis minus parduotas elektros energijos kiekis elektros biržoje ir pagal dvišales sutartis nelygus planiniam elektros energijos suvartojimui minus planinei elektros energijos gamybai;

 

6.4.3. Informacija pagal Reglamento 3.5.3 punktą (prekyba elektros biržoje) nesutampa su PSŠ pateiktais prekybos elektros biržoje kiekiais;

 

6.4.4. Informacija pagal Reglamento 3.5.4 punktą (prekyba pagal dvišales sutartis) nesutampa su kito BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pateikta dvišalių sutarčių informacija;

 

6.4.5. Informacija pagal Reglamento 3.5.5 punktą (tiekimas su kitomis valstybėmis) nesutampa su tos valstybės operatoriaus pateikta informacija ar informacija pateikta pagal Reglamento 3.5.3 punktą (prekyba elektros biržoje);

 

6.4.6. Informacija pagal Reglamento 3.5.6 punktą neatitinka techninių generuojančių įrenginių charakteristikų taip pat įvertinant atjungimų grafikus, kurie sudaromi vadovaujantis Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais.

 

6.5.    Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas. PSO informuoja BRP, nevykdančia Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:00 val.

 

6.6.    BRP, nevykdančiai Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, nepateikus dienos prieš Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 6.4 punkte, PSO nustato ir patvirtina Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:30 val. šia tvarka:

 

6.6.1. Jei dvišalių sutarčių informacija nesutampa su kito BRP, nevykdančios Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pateikta dvišalių sutarčių informacija, nustatoma mažesnioji reikšmė;

 

6.6.2. Jei prekybos kitos paros elektros biržoje informacija nesutampa su PSŠ pateiktais prekybos kiekiais, kitos paros Balanso grafikas nustatomas pagal informaciją gautą iš PSŠ;

 

6.6.3. Kitų netikslumų atvejais, Balanso grafikas nustatomas remiantis praėjusios dienos patvirtintu kitos paros Balanso grafiku proporcingai keičiant BRP.

 

6.7.    Kitos paros Balanso grafiko teikimo terminai nurodyti Reglamento 6.3, 6.5, 6.6 punktuose gali būti nukelti atsižvelgiant į technines kliūtis ar dėl PEERO prekybos elektros biržoje rezultatų paskelbimo vėlavimo. Tokiu atveju PSO informuoja BRP, nevykdančią Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, apie informacijos teikimo terminų nukėlimą per Sistemą ar elektroniniu paštu.

 

 

7.      BRP, vykdančios PSŠ funkcijas,  kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

7.1.    BRP, vykdanti PSŠ funkcijas, turi pateikti kitos paros Balanso grafiką iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, kaip įmanoma anksčiau, tačiau ne vėliau nei 15:00 val. su visa Reglamento 3.6 punkte nurodyta informacija.

 

7.2.    PSO turi teisę pareikalauti BRP, vykdančios PSŠ funkcijas, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą kitos paros Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

 

7.2.1. Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

 

7.2.2. Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Elektros biržoje pirktas suminis kiekis iš kitų BRP nelygus elektros biržoje parduotam suminiam kiekiui kitiems BRP;

 

7.2.3. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus nesutampa su Ekspeditoriaus pateikta informacija.

 

7.3.    BRP, vykdančiai PSŠ funkcijas, neištaisius klaidų, nurodytų Reglamento 7.2.3 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina kitos paros Balanso grafiką, kuriame:

 

7.3.1. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiams tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus nesutapus, PSŠ reikšmės nustatomos jas prilyginant Ekspeditoriaus pateiktoms reikšmėms.

 

7.4.    Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas, išsiuntus PSŠ prekybos kiekių, sutikrintų su biržos dalyvių bei Ekspeditoriaus prekybos kiekiais, pranešimą, bei Ekspeditoriaus prekybos kiekių, sutikrintų su PSŠ prekybos kiekių, pranešimą. PSO informuoja PSŠ apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 16:00 val.

 

7.5.    BRP, vykdančiai PSŠ funkcijas, nepateikus laiku kitos paros Balanso grafiko, Balanso grafikas nustatomas vadovaujantis pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika, parengta įgyvendinant 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 44 straipsnį.

 

 

 

8.      BRP, vykdančios Ekspeditoriaus funkcijas, kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

 

8.1.    BRP, vykdančios Ekspeditorius funkcijas, turi pateikti kitos paros Balanso energijos grafiką iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, kaip įmanoma anksčiau, tačiau ne vėliau nei 15:00 val. su visa Reglamento 3.7 punkte nurodyta informacija.

 

8.2.    PSO turi teisę pareikalauti BRP, vykdančios Ekspeditoriaus funkcijas, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą kitos paros Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

 

8.2.1. Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

 

8.2.2. Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Elektros biržoje pirktas suminis elektros energijos kiekis iš PSŠ ir pirktas iš kitų prekybos zonų nelygus elektros biržoje parduotam suminiam elektros energijos kiekiui PSŠ, Ekspeditoriams ir parduotam kitoms prekybos zonoms;

 

8.2.3. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus nesutampa su PSŠ pateikta informacija;

 

8.2.4. Informacija Reglamento 3.7.2 punkte (prekyba su kitomis prekybos zonomis) nesutampa su kitų valstybių operatorių pateikta informacija.

 

8.3.    BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, neištaisius klaidų, nurodytų Reglamento 8.2.2, 8.2.3 ir 8.2.4 punktuose, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina kitos paros Balanso grafiką, kuriame:

 

8.3.1. Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai nesutampa tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus , PSŠ reikšmės nustatomos jas prilyginant Ekspeditoriaus pateiktoms reikšmėms.

 

8.3.2. Elektros energijos prekybos kiekiai su kitomis prekybos zonomis yra lyginami su kitų PSO pateiktomis reikšmėmis ir nustatomi pagal mažiausią reikšmę, jei suprekiauti kiekiai yra ta pačia kryptimi. Jei nesutampantys prekybos kiekiai yra skirtingomis kryptimis, nustatoma „0“ reikšmė.

 

8.4.    Kitos paros Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas, išsiuntus Ekspeditoriui prekybos kiekių, sutikrintų su kitų PSO atsiųstomis reikšmėmis, pranešimą. PSO informuoja BRP apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:00 val.

 

8.5.    BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, nepateikus laiku kitos paros Balanso grafiko, Balanso grafikas nustatomas vadovaujantis pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika, parengta įgyvendinant 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 44 straipsnį.

 

 

9.      Einamosios paros Balanso grafiko planavimas

 

 

9.1.    BRP turi teisę tikslinti einamosios paros Balanso grafiką elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos metu ir pateikti PSO ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos.

 

9.2.    PSO informuoja BRP tiekėją apie patvirtintą einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos.

 

9.3.    PSO turi teisę pareikalauti BRP, nevykdančiai PSŠ funkcijų, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą Balanso grafiką, atsižvelgiant į Reglamento 6.4, 8.2 punktuose nurodytus reikalavimus.

 

9.4.    BRP, nevykdančiai PSŠ ir Ekspeditoriaus funkcijų, nepateikus einamosios paros Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 6.4 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos, remiantis paskutiniu patvirtintu BRP Balanso grafiku ir informacija gauta iš PSŠ.

 

9.5.    BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, nepateikus einamosios paros Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 8.2.2 ir 8.2.3 punktuose, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos pagal PSŠ pateiktus duomenis.

 

9.6.    BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, neištaisius klaidų, nurodytų Reglamento 8.2.4 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos ir, kuriame elektros energijos prekybos kiekiai su kitomis prekybos zonomis nustatomi pagal mažiausią reikšmę.

 

 

 

 

 

 


 

 

Disbalanso pirkimo – pardavimo sutarties

 

priedas Nr. 2

 

 

 

Disbalanso APSKAITOS taisyklės

 

 

 

1.   Bendrosios nuostatos

 

 

 

1.1.    Disbalanso apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – nustatyti BRP faktinių elektros energijos kiekių (toliau – Faktiniai kiekiai), Disbalanso bei Disbalanso kainos nustatymo ir apskaitos tvarką.

 

 

 

2.   Faktinių kiekių ir faktinio balanso nustatymas

 

 

 

2.1.    Faktiniai kiekiai nustatomi pagal Balanso struktūrą BRP priskirtus elektros energijos gamintojų, vartotojų objektus ir tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus.

 

2.2.    Faktinis elektros energijos balansas nustatomas pagal šią formulę:

 

 

 

 

 

 

Kur:

 

– Faktinis elektros energijos balansas -tąją atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiu (toliau – ADL)  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

– tinklų naudotojų faktiškai į tinklą patiektas elektros energijos kiekis per -tąjį ADL  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

– tinklų naudotojų faktiškai gautas iš tinklo elektros energijos kiekis per - tąjį ADL  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

–faktiškai importuotas iš kitų valstybių elektros energijos kiekis per - tąjį ADL  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

- faktiškai eksportuotas į kitas valstybes elektros energijos kiekis per - tąjį ADL  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu.

 

 

2.3.    BRP Balanso struktūroje priskirtų gamintojų ir vartotojų elektros energijos kiekiai  ir  nustatomi Prekybos elektros energija taisyklėse, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir kituose norminiuose elektros energijos rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, ir už kurių pateikimą yra atsakingas tinklų operatorius, prie kurio elektros tinklų yra prijungtas gamintojo ar vartotojo objektas.

 

2.4.    BRP faktiškai importuotos ar eksportuotos elektros energijos kiekiai  ir  iš kitų valstybių nustatomi pagal tos valstybės operatoriaus pateiktą elektros energijos tiekimo grafiką, tačiau ne didesnius nei PSO nustatytas tarpsisteminis pralaidumas prekybai. BRP tiekėjo faktiškai importuotos ar eksportuotos elektros energijos kiekiai su Kaliningradu nustatomi pagal BRP suprekiautus elektros energijos kiekius elektros biržoje, tačiau ne didesnius nei PSO nustatytas tarpsisteminis pralaidumas prekybai elektros biržoje su Kaliningradu.

 

2.5.    Faktiniai importuotos ir/arba eksportuotos elektros energijos kiekiai, tarpsisteminių elektros jungčių galių ribojimo atveju, BRP, vykdantiems elektros energijos importą ir/arba eksportą, nustatomi proporcingai paskirstant ribojamą kiekį jų suprekiautam biržoje elektros energijos kiekiui (jei šalių, su kuriomis vykdoma importo/eksporto veikla, perdavimo sistemos operatoriai negarantuoja fizinio elektros energijos srauto į Lietuvą ar iš Lietuvos per tarpsistemines elektros jungtis).

 

2.6.    BRP, kurio vartotojams buvo suteikta nepriklausomo paklausos telkimo paslauga Faktinis balansas  yra nustatomas pagal tinklų operatorių pateiktus pradinės elektros energijos paklausos duomenis.

 

2.7.    BRP, kuris suteikė nepriklausomo paklausos telkimo paslaugą,  faktiškai patiektas į tinklą elektros energijos kiekis  yra lygus Elektros energijos paklausos pokyčiui .

 

2.8.    Faktiniai kiekiai nustatomi pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui per 4 (keturias) darbo dienas. Preliminari faktinių kiekių informacija einamąjį mėnesį skaičiuojama pagal gautą informaciją iš tinklų operatorių.

 

 

 

3.   Disbalanso nustatymas

 

 

 

3.1.    Disbalanso nustatomi iš faktinio elektros energijos balanso atimant elektros energijos planinį balansą, kurio nustatymo tvarka yra aprašyta Sutarties 1 priede, ir pataisa, jei BRP priskirtas rinkos dalyvis prekiavo balansavimo energija su PSO, pagal šią formulę:

 

 

 

 

 

 

Kur:

 

- Disbalansas - tąjį ADL;

– faktinis elektros energijos balansas - tąjį ADL;

– planinis elektros energijos balansas - tąjį ADL (netaikomas elektros energijos paklausos telkimo atveju);

– Balansavimo energijos pataisa, kuri - tąjį ADL apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

 

 

 

 

Kur  ir  yra BRP pristirto rinkos dalyvio pirkta arba atitinkamai parduota balansavimo energija iš PSO - tąjį ADL.  

 

 

 

3.2.    Disbalansas ir visi atskiri jo komponentai yra nustatomi 0,001 MWh (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu ir vieno ADL intervalui, kuris yra lygus vienai valandai.

 

3.3.    Jei Disbalanso () yra teigiamas, tuomet PSO nuperka Disbalansą iš BRP.

 

3.4.    Jei Disbalanso () yra neigimas, tuomet PSO parduoda Disbalansą BRP.

 

 

 

4.   Disbalanso kainos nustatymas

 

 

 

Disbalanso kaina

 

4.1. Disbalanso kaina yra apskaičiuojama kiekvienam ADL naudojant neutralumo komponentę ir atskaitinę balansavimo energijos kainą, atsižvelgiant į balansavimo energijos aktyvavimus, skirtus valdyti sistemos nuokrypį, kryptį:

4.1.1.     Jei per ADL PSO aktyvavo tik teigiamus balansavimo energijos pasiūlymus, neutralumo komponentė pridedama prie atskaitinės balansavimo energijos kainos;

4.1.2.     Jei per ADL PSO aktyvavo tik neigiamus balansavimo energijos pasiūlymus, neutralumo komponentė atimama iš atskaitinės balansavimo energijos kainos;

4.1.3.     Jei per ADL PSO aktyvavo tiek teigiamus, tiek neigiamus balansavimo energijos pasiūlymus ar per ADL PSO neaktyvavo jokių balansavimo energijos pasiūlymų, tai disbalanso kaina yra nustatoma atsižvengiant į Baltijos sistemos disbalanso kryptį:

4.1.3.1.             Jei Baltijos sistema yra deficitinė, neutralumo komponentė yra pridedama prie atskaitinės balansavimo energijos kainos;

4.1.3.2.             Jei Baltijos sistema yra perteklinė, neutralumo komponentė yra atimama iš atskaitinės balansavimo energijos kainos.

4.2. Disbalanso kaina per Rinkos balanso laikotarpį skelbiama viešai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui.

 

Lentelė Nr. 1. Disbalanso kainos nustatymas pagal aktyvuotus balansavimo energijos pasiūlymus

Aktyvuoti teigiami balansavimo energijos pasiūlymai

Aktyvuoti neigiami balansavimo energijos pasiūlymai

Aktyvuoti teigiami ir neigiami balansavimo energijos pasiūlymai arba neaktyvuoti jokie balansavimo energijos pasiūlymai

Sistema deficite

Sistema pertekliuje

 

 

Čia:

 

- Disbalanso kaina - tąjį ADL;

– Atskaitinė balansavimo energijos kaina - tąjį ADL;

– Neutralumo komponentė.

 

 

Atskaitinė balansavimo energijos kaina

 

4.3. Atskaitinė balansavimo energijos kaina, kiekvienam ADL, yra nustatoma naudojant teigiamas ir neigiamas balansavimo energijos kainas, atsižvelgiant į balansavimo energijos aktyvavimų, skirtus valdyti sistemos nuokrypį, kryptį:

4.3.1.     Jei per ADL PSO aktyvavo tik teigiamus balansavimo energijos pasiūlymus, atskaitinė balansavimo energijos kaina yra lygi teigiamai balansavimo energijos kainai.

4.3.2.     Jei per ADL PSO aktyvavo tik neigiamus balansavimo energijos pasiūlymus, atskaitinė balansavimo energijos kaina yra lygi neigiamai balansavimo energijos kainai.

4.3.3.     Jei per ADL PSO aktyvavo tiek teigiamus, tiek neigiamus balansavimo energijos pasiūlymus, tai atskaitinė balansavimo energijos kaina yra nustatoma atsižvengiant į Baltijos sistemos disbalanso kryptį:

4.3.3.1.             Jei Baltijos sistema yra deficitinė, atskaitinė balansavimo energijos kaina yra lygi teigiamai balansavimo energijos kainai;

4.3.3.2.             Jei Baltijos sistema yra perteklinė, atskaitinė balansavimo energijos kaina yra lygi neigiamai balansavimo energijos kainai.

4.3.4.     Jei per ADL PSO neaktyvavo jokių balansavimo energijos pasiūlymų, tai atskaitinė balansavimo energijos kaina yra lygi išvengto aktyvavimo vertei.

4.4. Jei vadovaujantis prarastos apkrovos vertės nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais numatyta tvarka yra nustatyta prarastos apkrovos vertė ir PSO sistemoje dėl dažnio ar balanso nuokrypių, viršijančių teisės aktuose nustatytas leistinas ribas, atsijungė vartotojai:

4.4.1. Taisyklių 4.5 punktas netenka galios;

4.4.2. Atskaitinė balansavimo energijos kaina yra prilyginama prarastos apkrovos vertei.

 

 

Išvengto aktyvavimo vertė

 

4.5. Išvengto aktyvavimo vertė yra nustatoma kiekvienam ADL, kai PSO neaktyvavo jokių balansavimo energijos pasiūlymų.

4.6. Išvengto aktyvavimo vertė nustatoma atsižvengiant į Baltijos sistemos disbalanso kryptį:

4.6.1.     Jei Baltijos sistemos disbalanso kryptis yra deficitinė, išvengto aktyvavimo vertė yra lygi mažiausiai balansavimo paslaugų tiekėjų pateiktai teigiamai balansavimo energijos pasiūlymo kainai.

4.6.2.     Jei Baltijos sistemos disbalanso kryptis yra perteklinė, išvengto aktyvavimo vertė yra lygi didžiausiai balansavimo paslaugų tiekėjų pateiktai neigiamai balansavimo energijos pasiūlymo kainai.

4.7. Jei nustatant išvengto aktyvavimo vertę atitinkama kryptimi nebuvo pateikta balansavimo energijos pasiūlymų, tai išvengto aktyvavimo vertė yra prilyginama nuliui.

 

 

Baltijos sistemos disbalanso kryptis

 

4.8. Bendros Baltijos sistemos disbalanso kryptis yra laikoma:

4.8.1.     Deficitinė, kai bendra teigiamos aktyvuotos balansavimo energijos ir teigiamo nenumatytų energijos mainų kiekio suma yra didesnė už bendrą neigiamos aktyvuotos balansavimo energijos ir neigiamų nenumatyto energijos mainų kiekio sumos absoliučiąją vertę.

4.8.2.     Perteklinė, kai bendra neigiamos aktyvuotos balansavimo energijos ir neigiamo nenumatytų energijos mainų kiekio sumos absoliučioji vertė yra didesnė už bendrą teigiamos aktyvuotos balansavimo energijos ir teigiamų nenumatytų energijos mainų kiekio sumą.

4.9. Nenumatyti energijos mainai yra laikomi:

4.9.1.     Teigiami, kai išorinis balanso teikėjas, siekdamas subalansuoti Baltijos sistemos deficitą, Baltijos šalių operatoriams parduoda balanso energiją.

4.9.2.     Neigiami, kai išorinis balanso teikėjas, siekdamas subalansuoti Baltijos sistemos perteklių, iš Baltijos šalių operatorių perka balanso energiją.

 

 

Neutralumo komponentė

 

4.10.        Neutralumo komponentė yra nustatoma vienoda visam rinkos balanso laikotarpiui.

4.11.        Neutralumo komponentė yra nustatoma pagal šią formulę:

 

 

 

, kur

 

 

bendros išlaidos (+)/ pajamos (-) už Baltijos PSO aktyvuotą balansavimo energiją  per ADL (EUR);

bendros išlaidos (+)/ pajamos (-) dėl suprekiautos energijos su atviru balanso tiekėju per ADL (EUR);

BRP disbalansas per ADL (MWh). Neigiamas reiškia, kad BRP yra energijos trūkume ir BRP perka trūkstamą energiją iš PSO už disbalanso kainą. Teigiamas reiškia, kad BRP yra energijos pertekliuje ir BRP parduoda perteklinę energiją PSO už disbalanso kainą;

sistemos disbalansas atsiradęs dėl peraktyvavimo per ADL, kuris yra prilyginamas BRP disbalanso absoliučiai vertei (MWh). Peraktyvavimas įvyksta tada, kai dėl realiame laike nenumatytu BRP nuokrypių, sistemos disbalanso kryptis pasikeičia į kitą kryptį, nei TSO aktyvuotos balansavimo energijos kryptis. Jei per ADL nebuvo peraktyvavimo, tai  yra prilyginamas nuliui;

atskaitinė balansavimo energijos kaina per ADL (EUR/MWh);

− visų už balansą atsakingų šalių skaičius;

− konkreti už balansą atsakinga šalis.

 

4.12.        Neutralumo komponentė turi būti paskelbta viešai ne vėliau nei viešai paskelbiamos disbalanso kainos.

 

 

Administravimo mokestis

 

4.13.        Už balansą atsakingos šalys už pirktą ir parduotą disbalanso energiją moka PSO administravimo mokestį, kuris yra skirtas PSO patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms disbalanso administravimo paslaugai, padengti. PSO veiklos sąnaudos priskiriamos disbalanso administravimo paslaugai pagal PSO Reguliavimo apskaitos sistemos aprašą, parengtą vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-112 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

4.14.        Administravimo mokestis apskaičiuojamas ateinantiems kalendoriniams metams pagal formulę:

 

čia:

 

– ateinantys kalendoriniai metai;

– administravimo mokestis PSO patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms disbalanso administravimo paslaugai padengti, Eur/MWh;

– planuojamos ateinančių kalendorinių metų PSO veiklos sąnaudos, priskiriamos disbalanso administravimo paslaugai, Eur;

– PSO metinių veiklos sąnaudų, priskirtų disbalanso administravimo paslaugai, korekcija, apskaičiuojama kaip skirtumas tarp t-2 metais faktinių PSO patirtų veiklos sąnaudų, priskirtų disbalanso administravimo paslaugai bei faktinių administravimo mokesčio pajamų, Eur;

– PSO t metais planuojamas pirkti ir parduoti disbalanso energijos iš už balansą atsakingų šalių suminis kiekis per metus, MWh.

4.15.        Metinių veiklos sąnaudų, priskirtų disbalanso administravimo paslaugai, korekcija apskaičiuojama pagal formulę:

 

, čia:

 

– faktinės praėjusių kalendorinių metų PSO veiklos sąnaudos, priskiriamos disbalanso administravimo paslaugai, Eur;

– faktinės praėjusių kalendorinių metų PSO administravimo mokesčio pajamos, Eur.

 

4.16.        Administravimo mokestis ateinantiems kalendoriniams metams paskelbiamas viešai PSO interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.

4.17.        Pasibaigus pusmečiui, per 40 kalendorinių dienų PSO viešai savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie per pusmetį faktiškai patirtas veiklos sąnaudas, priskirtas disbalanso administravimo paslaugai.

 

 

5.   Disbalanso apskaitos duomenys ir aktas

 

 

 

5.1.    PSO atlieka BRP perkamo ir/ar parduodamo Disbalanso apskaitą ir paruošia Disbalanso aktą. Jei per Rinkos balanso laikotarpį BRP nepirko ir nepardavė Disbalanso, tuomet Disbalanso aktas gali būti neruošiamas.

 

5.2.    PSO akte nurodo suminį Disbalansą už praėjusį Rinkos balanso laikotarpį ir galutines mokėjimo sumas kartu su Administravimo mokesčiu už pirktą ir parduotą Disbalansą per Rinkos balanso laikotarpį, kuris nustatomas Tarybos Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

5.3.    PSO, pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia BRP Disbalanso aktą.

 

5.4.    Šalys, pasibaigus Rinkos balansavimo laikotarpiui, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas suderina ir patvirtina Disbalanso aktą 5.5 punkte nurodytu būdu.

 

5.5.    PSO ir BRP derina ir tvirtina Disbalanso aktą PSO informacinėje sistemoje.

 

5.6.    BRP, gavęs Disbalanso aktą, turi teisę nesutikti su Disbalanso akte nurodytais kiekiais ir sumomis ir per 2 darbo dienas pateikti pagrįstas pastabas PSO. PSO privalo atsižvelgti į pagrįstas pastabas ir pataisyti Disbalanso apskaitą bei Disbalanso aktą.

 

5.7.    Jei pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui per 7 (septynias) darbo dienas Disbalanso aktas nėra suderintas, ar BRP pateikė nepagrįstas pastabas Disbalanso aktui, tai toks Disbalanso aktas yra vienašališkai patvirtinamas PSO.

 

5.8.    PSO užtikrina BRP prieigą prie turimų Disbalanso apskaitos duomenų kiekvienai valandai per Rinkos balanso laikotarpį, įskaitant gamybos, vartojimo ir faktinius balansus bei Disbalansą ir kainas.

 

 

 

6.   Baigiamosios nuostatos

 

 

 

6.1.    Pasibaigus rinkos balanso laikotarpiui, per 5 darbo dienas PSO viešai savo interneto svetainėje paskelbia agreguotą informaciją apie rinkos balanso laikotarpiu patirtus kaštus, susijusius su balansavimo energijos prekyba. PSO savo interneto svetainėje skelbia ne mažiau nei 24 praėjusių rinkos balanso laikotarpių duomenis.

 

 

 

 

 

 

 


Disbalanso pirkimo – pardavimo sutarties

 

priedas Nr. 3

 

 

 

Už BALANSĄ atsakingos šalies Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkOS APRAŠAS

 

 

 

1.       Bendrosios nuostatos

 

 

 

1.1.    Už balansą atsakingos šalies prievolių įvykdymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti vieningą prievolių įvykdymo, prekiaujant Disbalansu, užtikrinimo tvarką BRP.

 

1.2.    Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (toliau – Garantija) nurodytos Sutartyje.

 

 

 

2.       Garantijos suma ir galiojimas

 

 

 

2.1.    Sutarties galiojimo laikotarpiu Garantijos suma negali būti mažesnė nei minimali Garantijos suma nurodyta Sutartyje.

 

2.2.    Prieš sudarant Sutartį, BRP PSO deklaruoja elektros energijos vartojimo, gamybos arba tiekimo planą (MWh) per mėnesį.

 

2.3.    BRP PSO ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo datos pateikia Garantiją, kurios suma ne mažesnė nei suskaičiuota pagal formulę:

 

 

 

Garantijos suma (EUR) = elektros energijos planas per mėnesį (MWh) *10,

tačiau ne mažesnė kaip minimali Garantijos suma, nurodyta Sutartyje.

 

 

2.4.    Sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieną dieną Garantijos suma (GarantS) perskaičiuojama pagal formulę ir suapvalinama iki tūkstančių eurų:

 

 

 

GarantS = Smoket – Sgaut + Sprogn +Skola – Ssumoketa, kur

 

 

 

Smoket - BRP mokėtina suma (su PVM) už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį,

Sgaut - BRP gautina suma (su PVM) už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą,

Sprogn – BRP prognozuojama mokėtina suma (su PVM) už Disbalansą ir Administravimo mokestį per laikotarpį nuo pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio iki Garantijos perskaičiavimo dienos, suskaičiuota naudojant atitinkamo mėnesio preliminarias Disbalanso kainas bei PSO žinomus faktinius arba prognozuojamus BRP vartojimo ir/ar gamybos kiekius, suskaičiuotus atsižvelgiant į vėliausios savaitės žinomus faktinius kiekius bei Balanso struktūros ir vartojimo pokyčius ir paskutinės skaičiavimo periodo savaitės mokėtiną sumą padauginus iš dviejų.

Skola – BRP pradelstas pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio mokėjimas,

Ssumoketa - BRP per einamąjį mėnesį sumokėta suma už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį.

 

 

 

2.5.    Einamojo mėnesio pradžioje, iki bus suskaičiuotos pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio mokėtinos ir gautinos sumos, BRP prognozuojamos mokėtinos sumos (Sprogn) skaičiavimo laikotarpis apima pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį bei einamojo mėnesio laikotarpį iki Garantijos perskaičiavimo dienos, o Smoket ir Sgaut sumos prilyginamos nuliui.

 

2.6.    Jei BRP galiojančios Garantijos suma yra didesnė už perskaičiuotą Garantijos sumą, BRP turi teisę prašyti PSO grąžinti piniginio užstato skirtumą arba atitinkamai sumažinti Banko garantijos dydį Tvarkos 4 punkte nustatyta tvarka.

 

2.7.    Garantija turi galioti per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant visus Sutarties pratęsimus, ir ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius po Sutarties galiojimo pabaigos datos.

 

 

 

3.       Garantijos padidinimas

 

 

 

3.1.    Jei BRP pateiktos Garantijos suma yra mažesnė už PSO perskaičiuotą Garantijos sumą daugiau kaip 10 proc., BRP privalo padidinti Garantijos sumą šia tvarka:

 

3.1.1.     PSO elektroniniu paštu informuoja BRP apie trūkstamą Garantijos sumą;

 

3.1.2.     Jei BRP nesutinka su reikalaujamu Garantijos padidinimu, jis nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, turi PSO elektroniniu paštu pateikti pagrįstus argumentus, įrodančius prognozės netikslumą, ir tikslesnius vartojimo duomenis Garantijos perskaičiavimui. PSO, atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, gali perskaičiuoti Garantijos sumą ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo argumentų pateikimo elektroniniu paštu informuoti BRP apie perskaičiuotą Garantijos sumą;

 

3.1.3.     BRP turi padidinti pateiktos Garantijos sumą arba avansu sumokėti (apmokėti sąskaitą) trūkstamą sumą  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tvarkos 3.1.1 punkte nurodyto PSO pranešimo pateikimo dienos;

 

3.1.4.     BRP, padidinęs Garantijos sumą, PSO Sutartyje nurodytais kontaktinių asmenų elektroninio pašto adresais nedelsiant pateikia Garantijos padidinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

 

 

4.       Garantijos grąžinimas

 

 

 

4.1.    Pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui ir suskaičiavus faktiškai nupirktą bei parduotą Disbalansą, BRP turi teisę, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į PSO dėl piniginio užstato skirtumo grąžinimo arba dalinio ar viso einamojo mokėjimo užskaitymo, jei galiojanti Garantijos suma yra didesnė už perskaičiuotą Garantijos sumą arba pateikti atitinkamai sumažintą Banko garantiją.

 

4.2.    PSO, BRP, ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio darbo dienos grąžina BRP nurodytą sumą prašyme nurodytu būdu - pavedimu į BRP nurodytą sąskaitą, arba įskaito šią sumą kaip einamąjį mokėjimą.

 

4.3.    Dėl bet kokių priežasčių pasibaigus Sutarties galiojimui per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties galiojimo pabaigos datos, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau nei BRP įvykdys visus mokėjimų įsipareigojimus, PSO BRP grąžina Banko garantiją ir/arba į BRP nurodytą banko sąskaitą perveda nepanaudotą piniginio užstato dalį.

 


 

 

5.       Prievolių įgyvendinimas

 

 

 

5.1.    BRP laiku nepateikus pakankamo dydžio Garantijos, PSO Sutartyje nustatyta tvarka praneša BRP tiekėjui apie Sutarties pažeidimą bei numatomą Sutarties nutraukimą. Garantija turi būti pateikta ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos po Sutarties sudarymo datos.

 

 

 

5.2.    PSO gali nereikalauti Garantijos, jei BRP pagal kitus sandorius, sudarytus su PSO, yra prisiėmęs įsipareigojimus dėl prekių pardavimo, tiekimo, paslaugų teikimo ir / ar darbų vykdymo, kai tokių įsipareigojimų vertė yra ne mažesnė nei šios tvarkos 2 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuota Garantijos suma.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Disbalanso pirkimo – pardavimo sutarties

priedas Nr. 4

 

 

Įgaliotų asmenų sąrašas

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus įgalioti asmenys

 

[...]

 

 

Už balansą atsakingos šalies įgalioti asmenys

 

[...]