Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„15 straipsnis. Respublikos Prezidento darbo užmokestis

Respublikos Prezidento mėnesinis darbo užmokestis yra lygus Lietuvos Respublikos valstybės politikų pareiginės algos 55 baziniams dydžiams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys Gabrielius Landsbergis