Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

valstybės ir tarnybos paslapčių ĮSTATYMO NR. VIII-1443 2, 7, 12, 16, 17, 18 IR 20 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Paslapčių subjektas – valstybės ir savivaldybės institucija, kurios veikla susijusi su informacijos įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga, taip pat tokiai institucijai pavaldi ar jos reguliavimo sričiai priskirta įstaiga, įmonė, akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios visus balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančios akcijos priklauso valstybei, savivaldybei ar valstybės valdomai bendrovei, kurioms suteiktas paslapčių subjekto statusas, pritarus Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai (toliau – Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija).“

2. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotojas – asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja tarnybos ar darbo santykiai, asmuo, kuris, sudaręs praktinio mokymo, savanoriškos praktikos ar profesinės veiklos praktikos sutartį, paslapčių subjekte ar pas tiekėją atlieka praktiką, taip pat asmuo, kuris paslapčių subjekto statusą turinčioje akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje yra stebėtojų tarybos ar valdybos narys.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) detalūs duomenys apie valstybės gynybai naudojamą oro ar jūrų erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28) detalūs suvestiniai ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašo duomenys;“.

 

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) vertina paslapčių subjektų sprendimų dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo pavaldžioms ar jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, įmonėms, akcinėms bendrovėms arba uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių visus balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančios akcijos priklauso valstybei, savivaldybei ar valstybės valdomai bendrovei, projektus;“.

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Paslapčių subjekto darbuotojams teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, šauliams – krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Paslapčių subjekto vadovui teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia paslapčių subjekto vadovą į pareigas skiriantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo. Ši teisė suteikiama iki darbo (tarnybos) santykių nutraukimo arba iki renkamų ar skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pasibaigimo. Išleistam į atsargą ir į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve paskirtam kariui suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, galioja iki jo atleidimo iš tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienos.

2. Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, neteko galios nutraukus asmens darbo (tarnybos) santykius, atleidus iš tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve arba pasibaigus renkamų ar skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikui, arba šio įstatymo 35 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmeniui iš naujo suteikiama be tikrinimo, jeigu nuo dienos, kurią leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, neteko galios, nepraėjo 12 mėnesių ir nuo paskutinio asmens tikrinimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo nepraėjo 10 metų.

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Papildyti 17 straipsnį 81 dalimi:

81. Jeigu į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiamam aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariui, turinčiam galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pratybų, mokymų ar tarnybos užduočių vykdymo metu reikės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ar aukštesne, karys į šias pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių kviečiamas tik patikrinus, ar neatsirado šio straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių. Aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karys netikrinamas, jei nuo jo paskyrimo į aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą dienos ar prieš tai atlikto aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kario tikrinimo dienos nepraėjo 12 mėnesių.“

 

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Papildyti 18 straipsnį 81 dalimi:

81. Šio įstatymo 17 straipsnio 81 dalyje numatytas tikrinimas pradedamas gavus į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiamo aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kario tinkamai užpildytą nustatyto pavyzdžio klausimyną. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos tikrinimą privalo atlikti per ne ilgiau kaip 40 darbo dienų.

 

7 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) atlikus pakartotinį, papildomą ar šio įstatymo 17 straipsnio 81 dalyje numatytą asmens tikrinimą nustatoma kuri nors iš aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Jeigu su paslapčių subjektu ar tiekėju nutraukiami darbo (tarnybos) santykiai, pasibaigia renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikas arba asmuo išbraukiamas iš žvalgybos pareigūnų rezervo, sprendimas panaikinti asmeniui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija nepriimamas – leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija netenka galios nuo darbo (tarnybos) santykių su paslapčių subjektu ar tiekėju nutraukimo, renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pabaigos arba asmens išbraukimo iš žvalgybos pareigūnų rezervo dienos. Išleistam į atsargą ir į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve paskirtam kariui išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija netenka galios nuo kario atleidimo iš tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienos.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas