Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2022–2033 METŲ NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS ĮGYVENDINIMO 2023–2025 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m.            d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindama 2022–2033 metų nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 „Dėl
2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“
, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais rengimo koordinavimo“ 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025 metų planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai atlikti Plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Plane nustatyta tvarka.

3. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Planą.

4. Skatinti piliečius, nevyriausybines organizacijas, suinteresuotas visuomenines grupes, verslo atstovus, žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus prisidėti prie Plano įgyvendinimo.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      

 

 

part_a440e189f0e34f0aae22621d5e68b982_end

part_023e060e619b4ced89ad11a21d1540a1_end

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m.        d. nutarimu Nr.

 

2022–2033 METŲ NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS ĮGYVENDINIMO 2023–2025 METŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

12022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025 metų planas (toliau – Planas) skirtas 2022–2033 metų nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 „Dėl 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo“ (toliau – Darbotvarkė), nustatytiems strateginio tikslo krypčių pažangos uždaviniams įgyvendinti.

2Planu siekiama Darbotvarkės strateginio tikslo – sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose, nuosekliai ir koordinuotai veikiant Darbotvarkėje numatytomis kryptimis ir įgyvendinant joms priskirtus uždavinius.

3Planas – tai pirmojo Darbotvarkės įgyvendinimo etapo 4 metų planas.

4 Planu ir kitais strateginio valdymo sistemos dokumentais, kuriuose numatytomis priemonėmis siekiama pažangos skaidrumo, atvirumo užtikrinimo, visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą skatinimo, korupcijos prevencijos ir kitose susijusiose srityse, siekiama prisidėti prie Darbotvarkės 74.3 papunkčio lentelėje nustatytų stebėsenos rodiklių siekimo. 

 

II SKYRIUS

PLANO SĄSAJOS SU KITAIS STRATEGINIO VALDYMO SISTEMOS DOKUMENTAIS

 

5Planas parengtas vadovaujantis šiomis valstybės strategijomis, prie kurių įgyvendinimo siekiama prisidėti:

5.1.    Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“;

5.2.    Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“;

6Vykdant Planą taip pat prisidedama prie strateginio lygmens planavimo dokumento – 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, įgyvendinimo.

7Planas dera su nacionalinėmis plėtros programomis, jį vykdant prisidedama prie šių programavimo lygmens planavimo dokumentų įgyvendinimo:

7.1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV–72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“;

7.2. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

8. Plane nurodytos pažangos priemonės yra susijusios, jomis įgyvendinamos šios valstybės veiklos sričių plėtros programos:

8.1. 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“;

8.2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 240 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programos patvirtinimo“;

8.3. 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 971 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos patvirtinimo“;

8.4. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS

PLANO RENGIMAS, STRUKTŪRA, ĮGYVENDINIMAS

 

9. Planas parengtas atsižvelgiant į tarptautinius teisės aktus kovos su korupcija srityje, strateginio valdymo sistemos dalyvių pateiktus siūlymus, sociologinių tyrimų rezultatus. Taip pat atsižvelgta į:

9.1. įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Kovos su korupcija planas), pasiektus rezultatus, šiame plane numatytų priemonių įgyvendinimo pažangą lėmusius ir sėkmę mažinančius veiksnius;

9.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Kovos su korupcija plano įgyvendinimo 2022 metų stebėsenos ataskaitą;

9.3. Darbotvarkės ir Plano rengimo metu įvykusius teisinio reguliavimo pokyčius,  nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojusias naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos, viešojo sektoriaus subjektų pareigų ir teisių kuriant ir puoselėjant šią sistemą. Taip pat įvertinti 2022 metais įsigalioję teisinio reguliavimo pakeitimai pranešėjų apsaugos, korupcijos prevencijos, skaidrumo skatinimo ir užtikrinimo srityse;

9.4. vykdomas sistemines pertvarkas (pvz., bausmių vykdymo sistemos pertvarka), reformas (pvz., valstybės tarnybos reforma). Priemonės, kurios būtų (yra) susijusios su sisteminėmis pertvarkomis bei reformomis į Planą nėra įtraukiamos. 

10. Plano kryptys, uždaviniai, pažangos ir (ar) tęstinės veiklos priemonės (toliau kartu – priemonės), suplanuotos pažangos ir tęstinės veiklos lėšos ir jų poreikis, už priemonės įgyvendinimą atsakingas (nurodytas pirmuoju) strateginio valdymo sistemos dalyvis (toliau – atsakinga institucija), taip pat įgyvendinant priemonę dalyvaujantys strateginio valdymo sistemos dalyviai (toliau – dalyvaujančios institucijos), priemonių veiklos rūšys (analitinė, reguliacinė, investicinė,  komunikacinė) išdėstyti Plano 1 priede. Plano 1 priede nurodytos kryptys ir uždaviniai atitinka Darbotvarkės kryptis ir uždavinius. 

11. Plano uždavinių įgyvendinimo pažangai matuoti skirti poveikio rodikliai, priemonių produkto ir (ar) rezultato rodikliai (toliau kartu – rodikliai) ir jų reikšmės, atsakingos institucijos ir dalyvaujančios institucijos išdėstyti Plano 2 priede. Šiame priede nurodytos kryptys, uždaviniai ir poveikio rodikliai (žymimi raide „E“) atitinka Darbotvarkės kryptis, uždavinius ir poveikio rodiklius.

12. Plano priemonių įgyvendinimą organizuoja atsakingos institucijos rengdamos savo metinius veiklos planus, prireikus – papildomai rengdamos veiksmų planus. Veiksmų planus rengti rekomenduotina tais atvejais, kai įgyvendinant priemonę dalyvauja įvairios, tarpusavyje neatskaitingos ir (ar) nepavaldžios institucijos. Atsakingos institucijos apie Plano priemonėms įgyvendinti sudarytus planus ir (ar) jų pakeitimus raštu informuoja STT per
15 kalendorinių dienų nuo šių planų patvirtinimo ar pakeitimo dienos.

13. Siekdamos nuoseklaus ir koordinuoto priemonių įgyvendinimo, atsakingos institucijos imasi lyderystės ir, organizuodamos priemonių įgyvendinimą, užtikrina, kad būtų laikomasi strateginio valdymo sistemos principų (bendradarbiavimo, atvirumo ir įtraukimo ir kitų).

14. Jeigu būtina koordinuoti Plano priemonių įgyvendinimą (būtinas platesnis valstybės institucijų įsitraukimas ir (ar) siekiama sumažinti priemonių įgyvendinimą ribojančius (sunkinančius) veiksnius ir pan.), kreipiamasi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS

 

15. Plano įgyvendinimo stebėseną ir pažangos vertinimą atlieka STT. Atliekant šį vertinimą vadovaujamasi Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“.

16. Atsakingos institucijos, pasibaigus kalendoriniams metams, per 30 kalendorinių dienų informuoja STT raštu apie Plano priemonių įvykdymą, priemonių rodiklių pasiekimą (nepasiekimą), atsižvelgdamos į Plane nustatytas rodiklių reikšmes.

17. STT ne vėliau kaip iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos parengia ir pateikia Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinę Plano įgyvendinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).

18. Pasibaigus tretiesiems Plano įgyvendinimo metams, STT Ataskaitoje kartu su Plano įgyvendinimo stebėsenos ir pažangos vertinimu, apibendrinamos Plano 3 metų įgyvendinimo tendencijos, nustatytos sisteminio pobūdžio korupcijos rizikos (pagal Darbotvarkės uždavinius) ir jų tarpusavio sąsajos. Taip pat pateikiami siūlymai dėl naujo planavimo laikotarpio – kito Darbotvarkės įgyvendinimo etapo plano. Ataskaita parengiama ir pateikiama 17 punkte nurodytoms valdžios institucijoms ne vėliau kaip iki einamųjų metų II ketvirčio pabaigos.

19. Ataskaitos viešai skelbiamos STT interneto svetainėje.

 

________________________