Projektas Nr. TSP-71

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-92 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo    d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. kovo 19 d. audito išvadą Nr. K4-1-1 „Dėl Kupiškio  rajono savivaldybės galimybės padidinti 71,7 tūkst. eurų garantiją investiciniam projektui įgyvendinti“ Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                        n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“:

1. Pakeisti sprendimo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Suteikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Garantijos gavėjas) garantiją dėl UAB „Kupiškio vandenys“ (toliau – Skolininkas) iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos imamos iki 280 000 351 700 eurų paskolos investicijų projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone“ finansuoti, kuria būtų įsipareigojama atsakyti Garantijos gavėjui ta pačia apimtimi, kaip Skolininkas už paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų paskolos sutartyje nustatytais terminais, įvykdymą (toliau – Įsipareigojimai pagal sutartį). Maksimali garantijos suma – 284 788  357 750 euraių.“.

2. Pakeisti sprendimo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Įpareigoti UAB „Kupiškio vandenys“ direktorių Vidą Zuloną, laikinai einantį UAB Kupiškio vandenys“ direktoriaus pareigas, pasirašyti perskolinamos paskolos sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                         

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS