Projektas

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO

NR. V-111 „DĖL SPECIALAUS APMOKESTINIMO MOMENTO TAIKYMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

 

Nr.

Vilnius

 

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALAUS APMOKESTINIMO MOMENTO TAIKYMO TVARKOS APRAŠO

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu pridedamas:

1. Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos aprašą;

2. Specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymos FR0546 formą.“

 

 

 

Viršininkas

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. balandžio 17  d. Nr. V-111

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m.             d. įsakymo Nr. VA-   

redakcija)

 

 

 

specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato, kaip žemės ūkio produkciją tiekiantis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas turi informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) apie pasirinkimą taikyti specialų apmokestinimo momentą, kurį taikančiam PVM mokėtojui prievolė apskaičiuoti jo tiekiamos ir PVM sąskaita faktūra (kurią išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas) įforminamos žemės ūkio produkcijos PVM atsiranda, kai už šią produkciją sumokamas atlygis.

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 14 straipsnio 9 dalimi.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO išduoti specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymą TEIKIMAS IR pažymos išdavimas

 

4. PVM mokėtojai, tiekiantys PVM sąskaita faktūra (kurią išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas) įforminamą žemės ūkio produkciją ir pageidaujantys taikyti specialų apmokestinimo momentą (toliau – PVM mokėtojai), elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) turi pateikti laisvos formos Prašymą AVMI išduoti specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymą (toliau – Prašymas). PVM mokėtojai Prašymą AVMI turi pateikti ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki numatomos specialaus apmokestinimo momento taikymo pradžios dienos, kuri sutampa su PVM mokėtojo kito mokestinio laikotarpio pradžios data.

Prašymą gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, jeigu jie kartu su Prašymu pateikia ir prašymą įregistruoti jį į PVM mokėtojų registrą.

5. Prašyme turi būti nurodyta:

5.1. PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas (įmonės arba asmens kodas, kai prašymą teikia ne PVM mokėtojas), adresas, elektroninis paštas, telefono numeris;

5.2. PVM mokestinis laikotarpis (kalendorinis mėnuo, kalendorinis ketvirtis ar pusmetis);

5.3. data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja pradėti taikyti specialų apmokestinimo momentą.

6. Atsakingas AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – Atsakingas AVMI darbuotojas), gavęs PVM mokėtojo Prašymą bei įsitikinęs, kad pateikti duomenys atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo Prašymo gavimo dienos) per Mano VMI išduoda Specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymą (toliau – FR0546 formos pažyma), kurios FR0546 forma patvirtinta tuo pačiu įsakymu kaip Aprašas. Kai Prašymą pateikia ne PVM mokėtojas, FR0546 formos pažyma išduodama per 2 darbo dienas po tokio asmens įregistravimo į PVM mokėtojų registrą.

7. Atsakingas AVMI darbuotojas, nustatęs, kad Prašyme įrašyti duomenys neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas per Mano VMI informuoja Prašymą pateikusį asmenį apie trūkumus. Prašymą pateikęs asmuo per 5 darbo dienas po informacijos gavimo per Mano VMI turi pateikti patikslintą Prašymą. Pateikus patikslintą Prašymą, FR0546 formos pažyma per Mano VMI PVM mokėtojui turi būti išduodama per 5 darbo dienas nuo pataisyto Prašymo pateikimo dienos, ne PVM mokėtojui – per 2 darbo dienas po tokio asmens įregistravimo į PVM mokėtojų registrą. Jeigu asmuo per nustatytą laiką nepateikia AVMI patikslinto Prašymo, laikoma, kad Prašymas mokesčių administratoriui nepateiktas.

8. FR0546 formos pažymoje turi būti nurodyta:

8.1. pažymą išdavusios AVMI pavadinimas;

8.2. pažymos išdavimo data ir numeris;

8.3. data, nuo kurios PVM mokėtojas, apskaičiuodamas žemės ūkio produkcijos PVM, galės taikyti specialų apmokestinimo momentą (Kai Prašymą kartu su Prašymu įregistruoti į PVM mokėtojų registrą pateikia ne PVM mokėtojas, tokiu atveju data, nuo kurios taikomas specialus apmokestinimo momentas, yra įregistravimo į PVM mokėtojų registrą diena.).

 

III SKYRIUS

specialaus apmokestinimo momento taikymo atšaukimas

 

9. Specialaus apmokestinimo momento taikymas pagal PVM mokėtojo prašymą gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip po 24 mėnesių nuo to mokestinio laikotarpio, kurį jis buvo pradėtas taikyti, pradžios. Atšaukimo prašymo teikti nereikia, jeigu PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro (tokiu atveju schema nebetaikoma automatiškai po išregistravimo iš PVM mokėtojų).

10. PVM mokėtojai, taikantys specialų apmokestinimo momentą, norėdami jį atšaukti, į AVMI turi kreiptis tokia tvarka:

10.1. per Mano VMI pateikti laisvos formos prašymą atšaukti specialaus apmokestinimo momento taikymą (toliau – Prašymas atšaukti);

10.2. PVM mokėtojai Prašymą atšaukti AVMI turi pateikti ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki numatomos specialaus apmokestinimo momento taikymo atšaukimo dienos, kuri turi sutapti su PVM mokėtojo kito mokestinio laikotarpio pradžios data.

11. Prašyme atšaukti turi būti nurodyta:

11.1. PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris;

11.2. FR0546 formos pažymos įsigaliojimo data ir numeris;

11.3. data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja atšaukti specialaus apmokestinimo momento taikymą.

12. Atsakingas AVMI darbuotojas, gavęs iš PVM mokėtojo užpildytą Prašymą atšaukti, įsitikina, ar pateikti duomenys atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

13. Jeigu PVM mokėtojo pateikti duomenys atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, atsakingas AVMI darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo Prašymo atšaukti gavimo AVMI datos) parengia laisvos formos pranešimą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo atšaukimo (toliau – Pranešimas), kuriame turi būti nurodyta:

13.1. PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris;

13.2. FR0546 formos pažymos įsigaliojimo data ir numeris;

13.3. data, nuo kurios atšaukiamas specialaus apmokestinimo momento taikymas.

Pranešimas PVM mokėtojui pateikiamas per Mano VMI.

14. Atsakingas AVMI darbuotojas, nustatęs, kad Prašyme atšaukti įrašyti duomenys neatitinka Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas per Mano VMI informuoja PVM mokėtoją apie trūkumus. PVM mokėtojas per 5 darbo dienas po informacijos gavimo per Mano VMI turi pateikti patikslintą Prašymą atšaukti. Jeigu PVM mokėtojas per nustatytą laiką nepateikia AVMI patikslinto Prašymo atšaukti, laikoma, kad Prašymas atšaukti mokesčių administratoriui nepateiktas. Sprendimas atšaukti specialaus apmokestinimo momento taikymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo patikslinto Prašymo atšaukti gavimo dienos.

15. Atšaukus specialaus apmokestinimo momento taikymą, PVM mokėtojas iki specialaus apmokestinimo momento taikymo atšaukimo dienos patiektos žemės ūkio produkcijos neapskaičiuotą PVM apskaičiuoja pirmąjį mokestinį laikotarpį, nuo kurio vėl pradėtas taikyti bendras apmokestinimo momentas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. PVM mokėtojui, taikančiam specialų apmokestinimo momentą, prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti jo tiekiamos žemės ūkio produkcijos PVM atsiranda, kai už tą produkciją sumokamas atlygis. Jeigu atlygis mokamas dalimis, PVM apskaičiuojamas ir deklaruojamas dalimis pagal kiekvienos atlygio dalies sumokėjimo momentą. Kai už patiektą žemės ūkio produkciją turi būti mokamos subsidijos ar dotacijos, įtraukiamos į apmokestinamąją žemės ūkio produkcijos vertę, PVM nuo šios apmokestinamosios vertės dalies apskaičiuojamas ir deklaruojamas pagal pirkėjo atitinkamos sumos sumokėjimo momentą.

17. Informaciją apie specialų apmokestinimo momentą taikančius PVM mokėtojus Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia interneto svetainėje adresu www.vmi.lt ir nurodo tokius duomenis:

17.1. PVM mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, PVM mokėtojo kodą;

17.2. datą, kuo kurios PVM mokėtojas taiko specialų apmokestinimo momentą.

18. Už šio Aprašo  nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikоs teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

FR0546 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2003 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-111

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie  

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m.             d. įsakymo Nr.  VA-   

redakcija)

 

 

_______________________________________________________________________________

                                          (apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas)

 

 

SPECIALAUS APMOKESTINIMO MOMENTO TAIKYMO PAŽYMA

 

                                                        20  m._______ d. Nr. _____

 

Pažymime, kad pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas

_______________________________________________________________________________ ,

                                            (PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

įsikūręs_________________________________________________________________________ ,

(PVM mokėtojo adresas, elektroninis paštas, telefonas)

 

kurio PVM mokėtojo kodas____________,

                              

 

nuo 20__ m. ________________ d., tiekdamas žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas įforminamas PVM sąskaita faktūra (išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas), PVM už šią produkciją apskaičiuoja tada, kai už ją sumokamas atlygis.

 

____________________________                    __________               _______________________

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

______________