ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

20___ m. ___________ d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 14 ir 15 punktais, 33, 34, 35, 35¹ straipsniais, 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu bei 40 ir 41 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Sueigos sekretoriaus pareigas atlieka seniūnas ar įgaliotas Savivaldybės administracijos darbuotojas.“

1.2. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Tais atvejais, kai reikalingas seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį tiesiogiai dalyvaujant seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, apklausa atliekama elektroniniu paštu informavus prieš 2 dienas iki posėdžio dienos. Seniūnaičiai ir Bendruomenių atstovai nuomonę sprendžiamu klausimu („už“, „prieš“ ar „susilaiko“) pateikia elektroniniu paštu seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretoriui, kuris šią nuomonę įtraukia į posėdžio protokolą (nurodoma data, kada ir kokia pateikta nuomonė, ją pateikęs asmuo, nuomonės pateikimo būdas). Priimant sprendimus elektroniniu būdu, seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 48 val. nuo apklausos / balsavimo paskelbimo pradžios, išskyrus atvejus, kai seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nario nėra dėl objektyvių priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų). Elektroniniu būdu sprendimai laikomi priimtais tuo atveju, jei balsavime dalyvavo daugiau negu pusė seniūnaičių ir išplėstinės seniūnaičių sueigos narių. Jei sprendimai priimami elektroniniu būdu, tuomet prie protokolo turi būti pridėta elektroninių laiškų kopijos arba kiti balsavimą įrodantys dokumentai.“

1.3. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Nuostatų įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracija.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023-2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras