Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI“ PAKEITIMO

 

2023 m.              d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijai“ 1.2 ir 1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

1.2. kad Šiaulių miesto vietos veiklos grupės 2017–2022 metų vietos plėtros strategijai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto būtų skirta 55 075,72 Eur;

1.3. kad asociacijai Šiaulių miesto vietos veiklos grupei Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti iš savivaldybės biudžeto 2016–2023 metų laikotarpiu būtų skirta 17 647,06 Eur.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras