Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO

 

2023 m.             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais ir 4 dalimi, 27 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-369 „Dėl Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus 2023-04-26 raštą Nr. BS-680, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šį ilgalaikį materialųjį turtą:

1.1. automobilį „Škoda Fabia Combi“, valstybinis numeris AFV 335, identifikavimo numeris TMBHY46Y454200301, turto inventorinis numeris 1500031a;

1.2. automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinis numeris SSS 719, identifikavimo kodas WV2ZZZ70Z3H139493, turto inventorinis numeris 15135282.

2. Nurašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą ilgalaikį materialųjį turtą.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytas ilgalaikis materialusis turtas panaudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu būdu – parduodant viešuose prekių aukcionuose.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras