Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 2, 3, 5, 12 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir įstatymo

papildymo 141 straipsniu

įstatymas

 

2017 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:

1. Erotikos prekėprekė, kuria ar ant kurios rodomas lytinis aktas arba lytinį geismą skatinantis ar seksualinį pasitenkinimą sukeliantis vaizdas.“

2.   Buvusias 2 straipsnio 1–24 dalis laikyti atitinkamai 2–25 dalimis.

3.   Papildyti 2 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Mažmeninė prekyba – veikla, kai pardavėjas parduoda prekes vartotojui.“

4.   Buvusias 2 straipsnio 5–25 dalis laikyti atitinkamai 6–26 dalimis.

5.   Papildyti 2 straipsnį nauja 15 dalimi:

15. Sekso reikmuo – reikmuo, išskyrus kontraceptines priemones, skirtas lytiniam geismui skatinti ar seksualiniam pasitenkinimui pasiekti.

6.   Buvusias 2 straipsnio 15–26 dalis laikyti atitinkamai 16–27 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 3 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Vartotojas taip pat turi teisę pareikšti pretenzijas pardavėjui dėl neteisingo atsiskaitymo ir ginčytinais atvejais reikalauti atlikti kasos inventorizaciją, jeigu pinigus, mokėjimo kortele ar kitomis atsiskaitymo priemonėmis mokamas sumas ir grąžą tikrino nepasitraukęs nuo kasos, prekystalio ar kitos atsiskaitymo vietos.“

2.   Buvusią 3 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 5 straipsnį 7 dalimi:

7. Pardavėjas, parduodamas dėl kokybės trūkumų nukainotas ne maisto prekes vartotojui (išskyrus, kai sutartis yra nuotolinė ar ne prekybos patalpose sudaroma sutartis), be kitos teisės aktuose nustatytos informacijos apie prekę, kainų etiketėse ar kitaip raštu turi nurodyti, kad prekė nukainota, dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, ar jai suteikiama garantija pagal įstatymą.“

2.   Papildyti 5 straipsnį 8 dalimi:

8. Pardavėjas, parduodamas restauruotą (atnaujintą) prekę vartotojui (išskyrus, kai sutartis yra nuotolinė ar ne prekybos patalpose sudaroma sutartis), kainos etiketėje ar kitaip raštu turi pateikti informaciją, kad prekė restauruota (atnaujinta).

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 12 straipsnio 1 dalį nauju 14 punktu:

14) uždraudžia teikti rinkai ir įpareigoja pardavėją pašalinti iš rinkos šio įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatytus požymius atitinkančias prekes Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

2.   Buvusį 12 straipsnio 1 dalies 14 punktą laikyti 15 punktu.

 

5 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PREKIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖ, SAUGA IR REIKALAVIMAI, KELIAMI ATSKIRŲ RŪŠIŲ PREKIŲ MAŽMENINEI PREKYBAI“.

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 141 straipsniu

Papildyti Įstatymą 141 straipsniu:

141 straipsnis. Reikalavimai, keliami atskirų rūšių prekių mažmeninei prekybai

1.    Draudžiama mažmeninė prekyba prekėmis, kuriomis:

1)    propaguojamas ar kurstomas karas;

2)    skatinama pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą;

3)    skleidžiamas teigiamas požiūris į agresiją kitos valstybės atžvilgiu ar kitokius valstybės suverenitetą pažeidžiančius veiksmus;

4)    iškraipomi Lietuvos istoriniai faktai, menkinama Lietuvos istorija, nepriklausomybė, teritorinis vientisumas ar konstitucinė santvarka;

5)    skleidžiamas teigiamas požiūris į  prievartinį valstybių sienų, nustatytų pagal tarptautinę teisę, pakeitimą.

2.    Sekso reikmenimis ir erotikos prekėmis, išskyrus prekes, kurios turi būti žymimos pagal teisės aktų, reglamentuojančių nepilnamečių apsaugą nuo neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, reikalavimus, leidžiama prekiauti tik sekso reikmenims ir (ar) erotikos prekėms skirtose parduotuvėse arba sekso reikmenų ir (ar) erotikos prekių skyriuose, į kurias (kuriuos) asmenys iki 18 metų neįleidžiami. Sekso reikmenis ir erotikos prekes draudžiama parduoti asmenims iki 18 metų.

3.    Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse, naudotoms prekėms skirtose parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose, taip pat kai mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis vykdoma pagal nuotolines sutartis.

4.    Pardavėjo parduodamos naudotos prekės turi būti švarios, nekenksmingos ir saugios.

5.    Parduodant dėvėtus tekstilės gaminius ir avalynę vartotojams, pardavėjai privalo įspėti vartotojus apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti, išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai raštu taip pat turi būti pateikti prekybos vietose.

6.    Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus (išskyrus, kai sutartis yra nuotolinė ar ne prekybos patalpose sudaroma sutartis) vartotojams, pardavėjas turi pateikti informaciją apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie prekės pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie atlikti. Informacija pateikiama vartotojui raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, vartotojui kartu su jo nusipirkta preke turi būti pateiktos gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra, – pardavėjo parengtos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).“

 

7    straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas