Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO ASMENS DOKUMENTUOSE

ĮSTATYMAS

 

2017 m.        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

Šis įstatymas nustato vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų išduodamuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (toliau – asmens dokumentai) pagrindinius reikalavimus.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. AsmuoLietuvos Respublikos pilietis ar užsienio valstybės pilietis ir asmuo be pilietybės (toliau – užsienietis), kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas asmens dokumentas.

2. Lietuviška vardo ir pavardės forma (toliau – lietuviška forma) – vardas ir pavardė, parašyti lietuviškais rašmenimis ir turintys lietuvių kalbos vardų ir pavardžių gramatinius požymius.

3. Dokumento šaltinis – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingos institucijos sudarytas arba išduotas asmens dokumentas, kuriuo remiantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas asmens dokumentas.

 

3 straipsnis. Vardo ir pavardės rašymas

1. Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis.

2. Sutuoktinio kitam sutuoktiniui ir vaikui suteikta pavardė rašoma lietuviškais rašmenimis remiantis dokumento šaltinio įrašais ir atsižvelgiant į pavardės formos skirtumus pagal lytį.

3. Nelietuvių tautybės asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose rašomi lietuviškais rašmenimis. Šio asmens prašymu jo vardas ir pavardė rašomi su galūne (sugramatinta forma) arba be galūnės (nesugramatinta forma).

 

4 straipsnis. Vardo ir pavardės nurašymas ir perrašymas

1. Užsieniečio, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose perrašomi lietuviškais rašmenimis arba, asmens prašymu, lietuviška forma, remiantis dokumento šaltiniu – kitos valstybės išduotu asmens dokumentu.

2. Su užsieniečiu santuoką sudariusio ir jo pavardę paėmusio Lietuvos Respublikos piliečio, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose perrašomos lietuviškais rašmenimis arba, asmens prašymu, lietuviška forma, remiantis dokumento šaltiniu – užsieniečio asmens dokumentu.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju asmens vardas ir pavardė jo prašymu Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje papildomai įrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis laikantis šių reikalavimų:

1) vardas ir pavardė, dokumento šaltinyje – kitos valstybės išduotame asmens dokumente – įrašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, nurašomi paraidžiui;

2) jeigu tame pačiame dokumento šaltinyje – kitos valstybės išduotame asmens dokumente – yra vardo ir pavardės įrašai ir lotyniško, ir nelotyniško pagrindo rašmenimis, paraidžiui nurašomi įrašai lotyniško pagrindo rašmenimis.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju asmens pavardė jo prašymu Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje papildomai įrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis laikantis šių reikalavimų:

1) pavardė, dokumento šaltinyje – užsieniečio asmens dokumente – įrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis, nurašoma paraidžiui ir atsižvelgiant pavardės formos skirtumus pagal lytį;

2) jeigu tame pačiame dokumento šaltinyje – užsieniečio asmens dokumente – yra pavardės įrašas ir lotyniško, ir nelotyniško pagrindo rašmenimis, paraidžiui nurašomas įrašas lotyniško pagrindo rašmenimis.

5. Kitų nelietuvių tautybės asmenų vardas ir pavardė jų prašymu Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje papildomai įrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

6. Asmens vardo ir pavardės rašymo tvarką nustato Vardų ir pavardžių rašymo taisyklės, kurias tvirtina Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina Vardų ir pavardžių rašymo taisykles.

3. Asmens vardas ir pavardė, iki šio įstatymo įsigaliojimo įrašyti kompetentingų institucijų sudarytuose ir išduotuose asmens dokumentuose, šio asmens prašymu keičiami pagal šį įstatymą Vardų ir pavardžių rašymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

 

Seimo nariai                                                                                        Audronius Ažubalis

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Stasys Šedbaras

 

Vytautas Juozapaitis

 

Arvydas Anušauskas

 

Agnė Bilotaitė