Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987 2 ir 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip:

27. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatyme ir Reglamente (ES) Nr. 167/2013.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija yra kompetentinga institucija dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros. Vykdydama apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros darbus, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija žemės ūkio ministro nustatyta tvarka įvertina technines apžiūras vykdančių ūkio subjektų pasirengimą užsiimti šia veikla, koordinuoja šią veiklą ir atlieka jos priežiūrą.“

2. Papildyti 4 straipsnį 31 dalimi:

31. Reglamento (ES) Nr. 167/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas