Projektas

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-1 DĖL STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“, ir 26 punkto 1 lentelę išdėstau taip:

„1 lentelė. Inžineriniai statiniai

 

Eil. Nr.

Paskirtis

Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas(1)

plotas (2)

(kv. m)

ilgis (m)

tūris (kub. m)

kiti rodikliai

1.

Susisiekimo komunikacijos

1.1.

kelių

≥ 1 000

tuneliuose

1.2.

geležinkelių

≥ 1 000

tuneliuose

2.

Inžineriniai tinklai

2.1.

naftos tinklų

≥20 000

antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra 120 °C ir didesnė

≥10 000

antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra iki

120 °C

≥ 100

ypač degių ir labai degių skysčių siurblinėse

2.2.

elektros tinklų

 

 

 

vertikaliose kabelių šachtose, kuriose tiesiami aukštesnės kaip 1 000 V įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija 1 200 MJ/kv. m

 

 

 

horizontaliuose kabelių tuneliuose, kuriuose tiesiami aukštesnės kaip 1 000 V įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija 1 200 MJ/kv. m

 

 

 

automatizuotose hidroelektrinėse hidrogeneratoriams ir oru aušinamiems sinchroniniams kompensatoriams gesinti

 

 

 

aukštesnių nei vieno aukšto statinių pirmojo aukšto lygyje esančiose patalpose su transformatorinių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 10 t;

žemiau pirmojo aukšto lygio esančiose patalpose su transformatorinių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, virš kurių yra kitos patalpos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 0,6 t

3.

Kiti inžineriniai statiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automatizuoti sandėliavimo sistemų statiniai(3) 

 

 

 

 

≥ 750

 

 

statiniai priskiriami Asg ir Bsg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų

 

 

kaučiuko, gumos ar šių medžiagų gaminių, vaistų ir reagentų gaminių, taroje laikomų naftos ir jos produktų gaminių, ypač degių, labai degių ir degių skysčių sandėliavimas ir laikymas

≥ 2 000

 

 

statiniai priskiriami Cg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų

≥ 250

 

 

statiniai priskiriami Asg, Bsg ir Cg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų, produkcija ir medžiagos juose laikomos stelažuose (lentynose), kai produkcijos ir medžiagų sandėliavimo aukštis nuo grindų viršija

5,5 m

 

(1) Nustatant SGG sistemos poreikį turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai;

(2) Plotas vertinamas pagal užstatymo arba stogo plotą;

(3) Automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plieninėms laikančiosioms konstrukcijoms, taip pat, kai produkcijos ir medžiagų laikymas numatomas plieniniuose stelažuose (lentynose), kurių konstrukcijos naudojamos kaip statinį laikančiosios konstrukcijos, atsparumo ugniai reikalavimai, nustatyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [15.6], neprivalomi, kai vadovaujantis LST EN 12845 serijos standartais, stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos tarp stelažų (lentynų) ir numatoma papildoma apsauga automatiniais purkštuvais (sprinkleriais), laikantis vieno iš nurodytų reikalavimų:

a) įrengiami šoniniai purkštuvai (sprinkleriai) yra nukreipti į ne mažiau kaip vieną statinį laikančios konstrukcijos pusę ir išdėstomi tolygiai per visą statinį laikančiosios konstrukcijos aukštį, ne rečiau kaip kas 4,6 m, skaičiuojant nuo grindų;

b) stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos prie lubų su purkštuvais (sprinkleriais), kurių nominalios temperatūros rodiklis 68 ºC ar 79 ºC, skaičiuojant minimalų skaičiuojamąjį gesinimo plotą – 260 kv. m. Kai medžiagų sandėliavimo aukštis, jį skaičiuojant nuo grindų, yra nuo 4,6 m, iki 6,1 m, šie purkštuvai (sprinkleriai) gali būti su aukštesniu kaip 141 ºC nominalios temperatūros rodikliu, skaičiuojant pagal LST EN 12845:2015+A1:2020 standarto 7.2 dalyje nurodytus projektavimo rodiklius;

c) prie lubų įrengiamos ankstyvojo slopinimo greito suveikimo ESFR (angl. Early Suppression Fast Response) purkštuvų (sprinklerių) sistemos arba didelio našumo CMSA (angl. Control Mode Specific Application Sprinklers) purkštuvų (sprinklerių) sistemos.“

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas