Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖSNEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO

 

2016 m.                      d. Nr. 1-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m.                        d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2016 m.                           d. raštu Nr.

 

 


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m.                  d. įsakymu Nr. 1-

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS04.1.1-LVPA-K-110  PRIEMONĖSnedidelės GALIOS biokuro KOGENERACIJOS SKATINIMAS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. 2012 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos Nr. 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1);

2.6. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.7. Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“;

2.8. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė)  www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4.  Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

4.2. Biokuras – sąvoka, naudojama šio Aprašo tikslais kogeneracinių elektrinių kuro – biokuro rūšims aprašyti. Šio Aprašo tikslais biokuras – medienos biokuras: biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt. ir šiaudų biokuras: šiaudai, šiaudų granulės ir kt. 

4.3. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema – sąvoka, apibrėžta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.

4.4. Didelė įmonė – įmonė, neatitinkanti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonių apibrėžties, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.         

4.5. Didelio efektyvumo kogeneracija – sąvoka, apibrėžta Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 „Dėl elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

4.6. Elektrinės įrengtoji galia sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.7. Maža ir vidutinė įmonė – suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.   

4.8. Poveikio aplinkai vertinimo procesas – sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

4.9. Sunkumų patirianti įmonėsuprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

4.10Šilumos perdavimo tinklas – sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

4.11Vardinė (nominali) šiluminė galia sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme. Šio Aprašo tikslais kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia ir visas nominalus šiluminis našumas yra tapačios sąvokos.        

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8.  Pagal Aprašą iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 12 000 000 eurų (dvylikos milijonų eurų), iš kurių iki 12 000 000  eurų (dvylikos milijonų eurų) – Sanglaudos fondo lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9.  Priemonės tikslas – siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos teikimo sistemose įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

10.  Pagal Aprašą remiama veikla –  investicinė pagalba naujiems arba atnaujinamiems (iki 5 MW elektrinės galios (visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginiams (išskyrus Vilniuje ir Kaune).      

11.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2016 m. IV ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

12.1.  juridiniai asmenys, valdantys centralizuotus šilumos perdavimo tinklus nuosavybės teise ar kitais pagrindais ir turintys šilumos tiekimo licencijas;

12.2.  juridiniai asmenys, turintys leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir turintys prisijungimą prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklo (arba turintys prisijungimo prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklo sąlygas, kurios bus išpildytos projekto įgyvendinimo metu). 

13.  Pagal Aprašą projekto partneriai negalimi.

14.  Pagal Aprašą nefinansuojamos sunkumų patiriančios įmonės. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.  Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15) – projektas atpatinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa), 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“ 1.1.3 priemonę. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei jis atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“ 1.1.3 priemonę „Statant naujus kogeneracinius pajėgumus, užtikrinti, kad kitų miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta 43 MW elektrinės galios biokuro ir (ar) biodujų kogeneracinių įrenginių“ (2 priedo 1.1.3 papunktis).      

17.  Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, kuri skelbiama EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 final, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Energetika“.

18.  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede).  Pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20.

19.  Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų, paraiška atmetama. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

20.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. 

21.  Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36  mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

22.  Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

23.  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

24.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25.  Projektu turi būti siekiama visų žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių:

25.1Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, kodas P.B.230;

25.2Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas, kodas P.B.234;

25.3Naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių vardinė (nominali) elektrinė galia; kodas P.N.108.

26.  Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Aprašo 25.1, 25.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 25.3 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane.

27.  Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 skirsnio nuostatos.

28.  Siekiant išvengti dvigubo finansavimo, projektas neturi būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos paraišką EK dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu“.

29.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1.    pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika). Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ppplietuva.lt:

29.1.1.   nagrinėjant projekto įgyvendinimo alternatyvas, naujų biokuro kogeneracijos įrenginių įsigijimo atveju privaloma išnagrinėti vieną alternatyvą – naujų biokuro  kogeneracijos įrenginių įsigijimas (Alternatyva „Naujų technologijos A įrenginių įsigijimas“) ir laisva forma pateikti priešingos padėties scenarijaus (t. y. to paties galingumo įprasto (-ų) elektros energijos gamybos įrenginio (-ių) (pvz.: naujo dujinio elektros generatoriaus) ar to paties galingumo įprasto (-ų) šilumos gamybos įrenginio (-ių) (pvz.: naujo dujinio vandens šildymo katilo) investicijų išlaidas ir jas pagrindžiančius dokumentus. Pagrindžiančiais dokumentais laikytini tokie dokumentai, kaip grindžiant projekto biudžetą, kaip tai numatyta Aprašo 44 punkte;

29.1.2. nagrinėjant projekto įgyvendinimo alternatyvas atnaujinamų kogeneracijos įrenginių atveju, tam, kad būtų padidintas naudingumas, kai esami įrenginiai jau atitinka didelio naudingumo ribą, privaloma išnagrinėti vieną esamų kogeneracijos įrenginių tobulinimo alternatyvą (Alternatyva „Esamų įrenginių tobulinimas“);

29.2.    jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

29.3.    jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai;

29.4.    kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;

29.5.    pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs projektui numatytų investicijų derinimą institucijos, su kuria derinamos investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka;

29.6.    pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, iki paraiškos pateikimo turi turėti galiojantį leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir prisijungimo prie centralizuoto šilumos perdavimo tinklo sąlygas, kurios bus išpildytos projekto įgyvendinimo metu;

29.7.    nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas išrašas). Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą. Jei  turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

29.8.    pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir šio turto savininkas turi sudaryti susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą. Susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos, atsižvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus.

30Pareiškėjams, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), vykdant viešuosius pirkimus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

31.  Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

32.  Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33.  Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, paskelbtose ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

36.  Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų (du šimtai tūkstančių eurų), didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 000 eurų (keturi milijonai eurų).

37.  Pagal šį Aprašą projekto veiklos (-ų) finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnį. Valstybės pagalbos didelio naudingumo kogeneracijai teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, yra suderinamos su vidaus rinka.

38.  Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos didelio naudingumo kogeneracijai pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 3 priedas).

39.  Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnio 4 dalimi, pareiškėjas turi pateikti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, siekiant nustatyti didžiausią galimą valstybės pagalbos sumą projektui (pildomas Aprašo 5 priedas).   

40Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

40.1.    60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.2.    70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.3.    80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41.  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

42.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

43.  Pagal Aprašą ir Bendrąjį bendrosios išimties reglamento 40 straipsnį tinkama finansuoti 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – papildomos investicijų į įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, palyginti su to paties pajėgumo įprastais elektros energijos ar šilumos gamybos įrenginiais, išlaidos arba papildomos investicijų, kad būtų padidintas naudingumas, kai esamas įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą, išlaidos. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems arba atnaujinamiems įrenginiams.

44.                      Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 43 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).

45.                      Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

46.                      Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

47.                      Projekte numatyta įranga, įrenginiai ir kitas turtas turi būti įsigyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.

48.                      Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

48.1išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 43 punkte;

48.2išlaidos, patirtos kai paslaugas ar prekes, atitinkančias Aprašo 43 punkte išvardintoms išlaidoms, teikia susijęs su pareiškėju asmuo. Susijusiais asmenimis laikomi asmenys, atitinkantys susijusių ūkio subjektų grupės apibrėžimą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje;

48.3išlaidos, aprašytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 34 skirsnyje;

48.4projektinio pasiūlymo ir paraiškos pildymo paslaugų išlaidos.

49.     Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

49.1bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

49.2bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

50.  Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 40 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

51Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, TEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

52.  Įgyvendinančioji institucija kvietimą teikti paraiškas skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

53.  Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės (www.esinvesticijos.lt) skiltyje „Finansavimas“. 

54.  Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

55.  Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS ir pareiškėjas iki paraiškos teikimo nėra registruotas DMS naudotoju,  jis prieš pateikdamas paraišką, turi užsiregistruoti DMS naudotoju naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

56.  Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka pareiškėjas. Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

57.  Jei paraiška kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos su priedais originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos ir priedų versiją. Paraiškos ir priedų originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad paraiškos ir priedų elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujasi paraiškos ir priedų originale nurodyta informacija. Paraiška su priedais gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

58.  Jei paraiška kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas užpildo paraiškos formą ir pateikia jį įgyvendinančios institucijos nurodytu elektroniniu paštu.

59.     Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

59.1investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle, kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje;

59.2pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, – šilumos teikimo licenciją išdavusios institucijos išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jos priedų kopijas. Tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;

59.3pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, – leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir prisijungimo prie centralizuoto šilumos perdavimo sąlygų ir jų priedų kopijas;

59.4 jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją;

59.5jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) arba pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.2 papunktyje, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Komisijos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją. Išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo;  

59.6 nuosavybės ar kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, ir sutikimą, jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 29.7 papunktyje;

59.7 pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, – susitarimą su turto savininku dėl projekto įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 29.8 papunktyje;

59.8dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2–29.4 papunkčiuose;

59.9informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas);

59.10informaciją apie valstybės pagalbą projektui, kaip nurodyta Aprašo 39 punkte (Aprašo 5 priedas);

59.11pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 29.1.1 papunktyje ir 44 punkte;

59.12jeigu pareiškėjas už paskutinius dvejus metus nėra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų (jeigu sudaroma) ir nuosavo kapitalo pokyčių (jeigu sudaroma) ataskaitų), – paskutinių dvejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentų, pasirašytų įmonės direktoriaus ir patvirtintų įmonės antspaudu, kopijas;

59.13jeigu pareiškėjas yra maža arba vidutinė įmonė, – smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”;

59.14jei pareiškėjas planuoja naujos kogeneracinė elektrinės statybą, – statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą, parengtą teisės aktų numatyta tvarka;   

59.15įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realus paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

59.15.1.    banko paskola. Tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant ar įvykdžius tam tikras sąlygas. Galutinis banko sprendimas, kuriame nurodytos pagrindinės kredito suteikimo sąlygos, ar pasirašytos kredito sutarties kopija turės būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;

59.15.2.    pareiškėjo piniginės lėšos. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

59.15.3.    savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai. Tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, patvirtinantys savininko ir (ar) dalyvių finansinius pajėgumus skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybes dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta VMI žyma ir (ar) kt.).

60.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos, išskyrus priedą, nurodytą Aprašo 59.5 papunktyje.

61.  Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (ar) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

62.  Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

63.  Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos pateikimo dienos paskutinės dienos ES struktūrinės fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt) paskelbia informaciją apie registruotas paraiškas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 99 punktu.

64.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 ir 5 skirsniuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal aprašą ES struktūrinės fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

65.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

66.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

67.  Paraiškos vertinamos įgyvendinančios institucijos ne ilgiau kaip 90 dienų  nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

68.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, kol nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

69.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14–16 skirsniuose ir pagal juose nustatytą tvarką. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – raštu ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

70.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

71.  Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

72.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

73.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

74.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

75.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų.

76 Jei pareiškėjas kartu su paraiška pateikė pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, jis ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą neįvykdo šių reikalavimų, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

77.  Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas iki įgyvendinančios institucijos nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

78.  Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 75 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

79.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

79.1kaip pasirašytas popierinis dokumentas, arba

79.2kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

80.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Apraše nustatytus  reikalavimus.

81.  Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

82.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. 

83.  Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje.

84.  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą. Projekto tęstinumas turi būti užtikrintas penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos.   

85Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 42 skirsnyje ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.


 

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

86.  Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 skirsnyje.

87.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 91 punktas.