Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 32, 54, 59 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip“

3. Kario savanorio sutarties terminui pasibaigus, ji gali būti pratęsta naujam, ne ilgesniam kaip 4 metų, laikotarpiui neribotą kartų skaičių, tačiau ne ilgesniam terminui, kaip iki tos dienos, kai kariui savanoriui sukanka 63 metai.“

 

2 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atrankoje aukštesniam laipsniui gauti taikos metu dalyvauja kariai, ištarnavę:

1) jaunesniuoju eiliniu, jaunesniuoju jūreiviu – ne mažiau kaip 6 mėnesius nuolatinėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje ar pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 8 mėnesius pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 20 tarnybos dienų;

2) eiliniu, jūreiviu, vyresniuoju eiliniu, vyresniuoju jūreiviu – ne mažiau kaip vienus metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip vienus metus ir 3 mėnesius pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 30 tarnybos dienų;

3) grandiniu, seržantu, seržantu specialistu – ne mažiau kaip 2 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 3 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 80 tarnybos dienų;

4) vyresniuoju seržantu, vyresniuoju seržantu specialistu, štabo seržantu, štabo laivūnu, viršila, laivūnu – ne mažiau kaip 3 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba 4 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 180 tarnybos dienų;

5) leitenantu – ne mažiau kaip 2 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 3 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 120 tarnybos dienų;

6) vyresniuoju leitenantu – ne mažiau kaip 3 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 4 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 180 tarnybos dienų;

7) kapitonu, kapitonu leitenantu – ne mažiau kaip 4 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 5 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 240 tarnybos dienų;

8) majoru, komandoru leitenantu – ne mažiau kaip 5 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 6 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 300 tarnybos dienų;

9) pulkininku leitenantu, komandoru – ne mažiau kaip 5 metus pagal profesinės karo tarnybos sutartį arba ne mažiau kaip 6 metus pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį, jeigu per tuos metus ištarnavo ne mažiau kaip 300 tarnybos dienų.“

 

3 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Papildyti 59 straipsnį 22 dalimi:

22. Kariui savanoriui jo motyvuotu prašymu dieną, einančią po savaitgalinių lauko taktikos  pratybų ar taikos meto užduočių, gali būti suteikta 1 diena apmokamų atostogų, siekiant pilnai atkurti jo darbingumą, reikalingą tinkamai atlikti darbinę /profesinę veiklą. Bendra šių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 kalendorinės dienos per metus.“

 

4 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos sistemos organizavimo

ir karo tarnybos įstatymo

2 priedas

PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ TIESIOGIAI VYKDOMOS PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU YPATINGA SPECIFIKA, UŽDUOTYS, KURIOMS ATLIKTI REIKIA YPATINGOS PSICHOLOGINĖS IR FIZINĖS IŠTVERMĖS, IR ŠIAS PAREIGAS BEI UŽDUOTIS ATITINKANČIŲ PRIEDŲ DYDŽIAI

(baziniais dydžiais)

1. Profesinės karo tarnybos karių tiesiogiai vykdomos pareigos, susijusios su ypatinga specifika

Koeficientas

1.1. Specialiosios operacijos ir karinis rengimasis joms

2,5–3,5

1.2. Skrydžiai orlaivio įgulos sudėtyje

1.3. Pratybos ir kovinis budėjimas kartu su laivo įgula

1.4. Nardymas ir kiti veiksmai po vandeniu

1.5. Išminavimo ir sprogdinimo darbai

1.6. Šuoliai parašiutu

1.7. Nusileidimas iš sraigtasparnių virve

1.8. Nusileidimas / kopimas virve į aukštus objektus

1.9. Laivų šturmas (iš vandens)

1.10. Persikėlimas per gilias (nuo 2 m) vandens kliūtis

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1.11. Bazinis karinis rengimas mokomuosiuose batalionuose (instruktoriai)

1.12. Tarnybinio šuns priežiūra ne tarnybos metu

0,5–1

 

0,5–1

2. Užduotys, kurioms atlikti reikia ypatingos psichologinės ir fizinės ištvermės

Koeficientas

2.1. Pagalba kitoms valstybės ir savivaldybių  institucijoms

3

2.2. Lauko pratybos kareivinių režimu

3,5

2.3. Tarnyba kareivinių režimu aukštesniu nei įprastiniu budrumo lygiu

2,5

2.4. Budėjimas greitojo reagavimo pajėgose

1

2.5. Budėjimas taikos meto užduočių pajėgose

1“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

Teikia: Seimo nariai