Projektas

 

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo
Nr. O3-367
„DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                          d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m.               d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1. Pakeisti Metodikos 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. SGD perkrovos paslaugos kaina, gamtinių dujų tiekimo kaina nustatomos vieneriems metams, gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams – kas pusę metų, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji) dydis nustatomas metams, kuris gali būti koreguojamas kas pusę metų, skirstymo sistemos balansavimo paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis paros disbalanso mokesčiu.“

2. Pakeisti Metodikos 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma metams ir yra skaičiuojama pagal (14) formulę:

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal (15) formulę:

čia:

OPEXSGDTp – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti ir skaičiuojamos pagal Metodikos (16) formulę, Eur;

CDAp – ilgalaikio turto, būtino perkrovos veiklai vykdyti, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CTp – mokesčių sąnaudos, būtinos perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos, su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių pagrįstos sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

čia:

CMp – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CPp – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CAp – administracinės sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CSp – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

COp – kitos sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur.

ROIp – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, investicijų grąža, Eur;

QT – SGD terminalo techniniai pajėgumai per metus, MWh.“

3. Pakeisti Metodikos 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Gamtinių dujų Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 24 punkte, skaičiuojama pagal (17) formulę:

 

(17)

 

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems (t+1) metams skaičiuojama Saugumo dedamoji, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,t+1 – SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 19.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Kįsig.,n – paskirtojo tiekėjo mokėtina faktinė kaina už per praėjusių keturių ketvirčių n-tąjį mėnesį įsigytą išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalį, Eur/MWh;

Kvid.,n – praėjusių keturių ketvirčių n-tojo mėnesio Vidutinė importo kaina, Eur/MWh;

Qn – praėjusių keturių ketvirčių įsigyto ir per n-tąjį mėnesį išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalis, nevertinant dėl neįprastų veiklos sąlygų susidariusių nuokrypių, MWh;

STECH, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos paskirtojo tiekėjo sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal (18)  formulę, Eur;

SFIN, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos, Eur;

P∆,t,x – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, Vidutinės importo kainos, technologinių sąnaudų, vartojimo pajėgumų bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, Eur;

m – indeksas, nurodantis per praėjusius keturis ketvirčius vertinamų P∆,t dedamųjų skaičių.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymui, skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, patirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat kainų skirtumas už iš požeminės gamtinių dujų saugyklos išimamo SGD terminalo būtinojo kiekio likučio, kuris šio įstatymo įsigaliojimo metu buvo saugomas požeminėje gamtinių dujų saugykloje, įsigijimą mokėtos kainos ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos vidutinės importo kainos, Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos (toliau – administravimo sąnaudos), į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur. Administravimo sąnaudos skaičiuojamos pagal (171) formulę:

 

Sadm = OPEXadm (be DU) + CDA + OPEXadm (DU) + CT - ΔSadm     (EUR)                                              (171)

 

čia:

OPEXadm (be DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXadm (DU) – SGDT lėšų administravimui priskirtos darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – SGDT lėšų administravimui priskirtos mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

Δ Sadm – skirtumas tarp praėjusiais metais gautinų ir pagrįstų faktinių SGDT lėšų administravimo sąnaudų, Eur.“

4. Pakeisti Metodikos 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos arba pajamų skirtumas, nustatytas Tarybai atlikus Įmonės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių, įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Tarybos nustatytą laikotarpį. Jei gautų papildomų pajamų grąžinimas vartotojams išdėstomas per ilgesnį nei vieno pusmečio laikotarpį,  pradedant antruoju pusmečiu įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui pusmečiui taikoma 1/2 skolinto kapitalo kainos viršutinės ribos, nurodytos Tarybos tinklalapio skiltyje, kurioje yra skelbiami gamtinių dujų sektoriaus WACC skaičiavimo duomenys. Tą reguliavimo periodo pusmetį, kai grąžinamos vartotojams Įmonės gautos papildomos pajamos, taikoma 1/4 palūkanų normos.

5. Pakeisti Metodikos 60.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„60.3. SGD terminalo lėšų administratorius (praėjusių ir ateinančių metų detalizuotą SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suvestinę pagal Metodikos 1 priedą).“

6. Pakeisti Metodikos 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Įmonė, teikianti SGD perkrovos paslaugą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia duomenis SGD perkrovos kainai nustatyti ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas. Įmonei laiku nepateikus Tarybai visų reikiamų duomenų, Taryba gali pratęsti nustatytos SGD perkrovos kainos galiojimo laikotarpį.“

7. Pakeisti Metodikos 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeisti Metodikos 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

1 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

___________________________________________________      DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ   VIRŠUTINEI

RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/Laikymo/Tiekimo veikla/SGDT lėšų administravimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CGP

Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CKB

Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

CSS

Sąnaudos tiekimo saugumui pažeidžiamiems vartotojams užtikrinti

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

 

palūkanų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

 

dujų transportavimo ir saugojimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

CSF

Dujų saugojimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

 

dujų saugojimo požeminėje saugykloje sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

 

dujų saugojimo dujotiekiuose sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CNS

SGD terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.1.

 

SGD laivo–saugyklos nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.

 

SGD laivo–saugyklos eksploatavimo sąnaudos:

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.1.

 

aptarnavimo ir einamojo remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.2.

 

planinio remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.3.

 

darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos įgulos išlaikymo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.4.

 

administravimo mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.3.

 

SGD krantinės nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.4.

 

SGD laivo–saugyklos nuomos garantijos ir kredito perviršio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.5.

CL

Refinansavimo paskolos dalis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.6.

CI

Paskolų palūkanos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.7.

CBG

Banko garantija

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos pajamų, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Kitos pajamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

P

PAJAMŲ VIRŠUTINĖ RIBA

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų suvartojimas (transportavimas), iš viso

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

K

KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA

Eur/ MWh

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

OPEX be DU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

OPEX be DU, tenkantis 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

OPEXDU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

OPEXDU, tenkantis 1 dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Pristatymo vietų skaičius, tenkantis 1 darbuotojui

vart./darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Bendras dujotiekių ilgis

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Vidutinis viršutinis šilumingumas

MWh/tūkst.m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 


 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

8 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENYS NUSTATYTOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS KOREGAVIMUI, KAI REGULIAVIMO PERIODAS PRASIDĖJO IKI 2018 METŲ

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, info@vert.lt

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo veikla

 

20__

20__

20__

20__-20__

(4+5+6)

20__

20__

20__-20__

(4+5+6+8+9)

 

1

2

3

 

5

6

7

8

9

10

 

1.

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nustatyta investicijų grąža

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Faktinė investicijų grąža

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Faktinė investicijų grąžos norma

%

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nustatytos grąžos viršijimas

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nustatytos grąžos viršijimas dėl veiklos efektyvumo

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pirmoji (2 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,02)

Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

9.

Antroji (6 proc.) teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba (3 eil. x 0,06)

Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

10.1.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (9 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.>9 eil.)

Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

10.2.

Pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-8 eil.) (pildoma, jeigu 7 eil.<9 eil.)

Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

11.

Antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos viršijimas (7 eil.-9 eil.) (pildoma, jeigu 6 7 eil. >9 eil.)

Eur

x

x

x

 

x

x

 

 

12.

Koreguotinas nustatytos investicijų grąžos viršijimas (6 eil.-7 eil.+10 eil./2+11 eil.)

Eur

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

 

 

 

____________

Pareigos

 

 

 

____________

Parašas

 

 

 

______________

Vardas, pavardė