Projektas Nr. TSP-67

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU SAVIVALDYBĖS POREIKIAMS IR JO NUOMOS

 

2019 m. kovo      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-334 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto apžiūros 2019 m. kovo 12 d. pažymą Nr. E14-1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti nereikalingu Savivaldybės poreikiams nekilnojamąjį turtą – 100,71 kv. metro pastatą – gyvenamąjį namą su kiemo statiniais  (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 4334, plane pažymėtas 1A1m, unikalus numeris – 5791-6000-2013) Šepetos g. 6, Šepetos k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.

2. Skelbti 100,71 kv. metro gyvenamojo namo su kiemo statiniais (unikalus pastato       Nr. 5791-6000-2013, kadastrinių matavimų bylos Nr. 4334, plane pastatas pažymėtas 1A1m) Šepetos g. 6, Šepetos k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., atvirą nuomos konkursą.

3. Pavesti Savivaldybės administracijai organizuoti šio sprendimo 2 punkte nurodyto nekilnojamojo turto nuomos konkursą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrius Jurėnas

 

 

 

Projektas suderintas DVS