Projektas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-1055 „DĖL LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                   d. Nr. D1-

Vilnius

 


 

 

1. P a k e i č i u  Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Leidimai kirsti mišką, dėl kurių išdavimo kreiptasi iki šio įsakymo įsigaliojimo, išduodami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Leidimai kirsti mišką, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, tikslinami, pratęsiami ar panaikinami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką, pateikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, nagrinėjami ir derinami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   

part_0e9c4fa88dcc482ab0b548063f3990d4_end