Projektas Nr.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 21 STRAIPSNIO

PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2022 m.               d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas

 

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Jeigu nėra šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų ir galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra, laidojimą organizuoja savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo nuolat gyveno. Atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens, arba asmens, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, laidojimo atveju, šie asmenys gali būti palaidoti toje kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, laikantis Kapinių tvarkymo taisyklėse ir Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos apraše nustatytos tvarkos. Jeigu asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, laidojimą organizuoja savivaldybė, kurios teritorijoje buvo nustatytas mirties faktas. Šioje dalyje nurodytais atvejais laidojantis asmuo yra savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotas asmuo.

 

 

2  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2022 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

Teikia: Seimo narė

Laima Nagienė