ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO LEISTI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „AUKSTATA“ ĮKEISTI ŽEMĖS NUOMOS TEISĘ

 

2021 m.                      d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 441 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Aukstata“ 2019 m. vasario 12 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-133 (toliau – Investicijų sutartis) ir 2019 m. vasario 12 d. žemės nuomos sutartį Nr. SŽ-134 (toliau – Žemės nuomos sutartis), atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Aukstata“ 2021 m. spalio 20 d. prašymą „Dėl žemės nuomos teisės įkeitimo“ (registruotas dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ Nr. G-8590), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Aukstata“, įkeisdama žemės sklype esančius statinius, įkeistų Šiaulių miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinio žemės sklypo, esančio adresu: P. Motiekaičio g. 2, Šiauliai (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0837-7262), išnuomoto pagal Investicijų ir Žemės nuomos sutartis, nuomos teisę akcinei bendrovei „Swedbank“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras